អនុក្រឹត្យលេខ ០១ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៤ មករា ២០១៩ ស្តីពីការលើកទឹកចិត្តពន្ធដារក្នុងវិស័យមូលបត្រ។ អនុក្រឹត្យនេះ មានគោលបំណងលើកទឹកចិត្តពន្ធដារ ដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យមូលបត្រក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។