កិរិយាសព្ទ
ប្រែពីរាវទៅជាខន់
ខ្លាញ់កក, ប្រេងដូងកក, ទឹកកក ។
កិរិយាវិសេសន៍
កុះករ, តាន់តាប់, ជុំជិត, កុញ, ត្រៀបត្រា
មើលទៅឃើញមនុស្សកក, ឈរកក ។
គុណសព្ទ
កុះករ, តាន់តាប់, ជុំជិត, កុញ, ត្រៀបត្រា
មើលទៅឃើញមនុស្សកក, ឈរកក ។