កម្មករនិយោជិតទេសន្តរប្រវេសន៍ សំដៅដល់ជនគ្រប់រូបដែលចាកចេញទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេស ដោយស្របច្បាប់ និងបានចុះបញ្ជីក្នុងស្ថាប័នសន្តិសុខសង្គមនៃប្រទេសទទួលឱ្យធ្វើការ។