ក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ត្រូវបានប្រកាសឱ្យប្រើដោយព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៧០៦/០២១ ចុះថ្ងៃទី៦ កក្កដា ២០០៦។ ក្រមនេះមានគោលបំណង​ ​កំណត់​នីតិវិធី​ដែល​ទាក់ទង​ទៅ​នឹង​បណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី​ និង​ដើម្បី​ការពារ​សិទ្ធ​របស់​ភាគី​ឯកជន​។