ក្រមរដ្ឋប្បវេណីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ត្រូវបានប្រកាសឱ្យប្រើដោយព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/១២០៧/០៣០ ចុះថ្ងៃទី៨ ធ្នូ ២០០៧។

ក្រមនេះ បញ្ញត្តិអំពីគោលការណ៍ទូទៅដែលទាក់ទងទៅនឹងទំនាក់ទំនងគតិយុត្តផ្នែក រដ្ឋប្បវេណី។ បញ្ញត្តិនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណីនេះ ត្រូវយកមកអនុវត្តចំពោះទំនាក់ទំនងទ្រព្យ សម្បត្តិ និង ទំនាក់ទំនងញាតិ លើកលែងតែមានកំណត់ផ្សេង នៅក្នុងច្បាប់ពិសេស។

ខាងក្រោមនេះ ជាមាតិកា នៃក្រម។ លោកអ្នកអាចចុចលើចំណងជើង ដើម្បីអានខ្លឹមសារទាំងស្រុងនៃជំពូក ឬផ្នែកនីមួយៗ។

គន្ថីទី១៖ បទប្បញ្ញត្តិទូទៅ

គន្ថីទី ២៖ បុគ្គល

ជំពូកទី ១៖ រូបវន្តបុគ្គល

ជំពូកទី ២៖ នីតិបុគ្គល

គន្ថីទី៣៖ សិទ្ធិប្រត្យក្ស

ជំពូកទី ១៖ បទប្បញ្ញត្តិទូទៅ

ជំពូកទី ២៖ កម្មសិទ្ធិ

ជំពូកទី ៣៖ សិទ្ធិកាន់កាប់

ជំពូកទី ៤៖ សិទ្ធិជួលអចិន្ត្រៃយ៍

ជំពូកទី ៥៖ ផលុបភោគ

ជំពូកទី ៦៖ សិទ្ធិប្រើប្រាស់ និងសិទ្ធិអាស្រ័យនៅ

ជំពូកទី ៧៖ សេវភាព

ជំពូកទី ៨៖ កម្មសិទ្ធិ និង សិទ្ធិប្រត្យក្សផ្សេងៗរបស់រដ្ឋវត្តអារាម នៃព្រះពុទ្ឋសាសនាសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច និងសហគមន៍ផ្សេងៗ

ជំពូកទី ៩៖ សិទ្ធិដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសម្បទានដីធ្លី

គន្ថីទី៤៖ កាតព្វកិច្

ជំពូកទី ១៖ បទប្បញ្ញត្តិទូទៅ

ជំពួកទី ២៖ ការបង្ហាញឆន្ទៈ និង កិច្ចសន្យា

ជំពូកទី ៣៖ ការអនុវត្តកិច្ចសន្យា

ជំពូកទី ៤៖ ការសង្គ្រោះចំពោះការបំពានលើកិច្ចសន្យា

ជំពូកទី ៥៖ ការទទួលបន្ទុកហានិភ័យ

ជំពូកទី ៦៖ អានុភាពនៃសិទ្ធិលើបំណុលចំពោះតតិយជន

ជំពូកទី ៧៖ ការរលត់កាតព្វកិច្

ជំពូកទី ៨៖ អាជ្ញាយុកាលនៃការរំលត់សិទ្ឋិលើបំណុល

ជំពូកទី ៩៖ អនុប្បទានសិទ្ធិលើបំណុលការទទួលកាតព្វកិច្

គន្ថីទី ៥៖ កិច្ចសន្យសំខាន់ៗ និងអំពើអនីត្យានុកូល

ជំពូកទី ១៖ ការលក់ទិញ

ជំពូកទី ២៖ ការដូរ

ជំពូកទី ៣៖ ប្រទានកម្ម

ជំពូកទី ៤៖ ការខ្ចីបរិភោគ

ផ្នែកទី ១៖  និយមន័យ និងការបង្កើតកិច្ចសន្យាខ្ចីបរិភោគ

ជំពូកទី ៥៖ ភតិសន្យា

ជំពូកទី ៦៖ ការខ្ចីប្រើ

ជំពូកទី ៧៖ អាណត្តិ

ជំពូកទី ៨៖ កិច្ចសន្យាម៉ៅការ

ជំពូកទី ៩៖ កិច្ចសន្យាការងារ

ជំពូកទី ១០៖ បញ្ញើ

ជំពូកទី ១១៖ កិច្ចសន្យាក្រុមហ៊ុន

ជំពូកទី ១២៖ កិច្ចសន្យាធនលាភសាមយិកមួយជីវិត

ជំពូកទី ១៣៖ ការសះជា

ជំពូកទី ១៤៖ ការគ្រប់គ្រងដោយឈឺឆ្អាល

ជំពូកទី ១៥៖ សេចក្តីចម្រើនដោយឥតហេតុ

ជំពូកទី ១៦៖ អំពើអនីត្យានុកូល

គន្ថីទី៦៖ ការធានាកាតព្វកិច្ច

ជំពូកទី ១៖ បទប្បញ្ញត្តិទូទៅ

ជំពូកទី ២៖ សិទ្ធិឃាត់ទុក

ជំពូកទី ៣៖ ឯកសិទ្ធិ

ជំពូកទី ៤៖ សិទ្ធិលើការបញ្ចាំ

ជំពូកទី ៥៖ ហ៊ីប៉ូតែក

ជំពូកទី ៦៖ ប្រាតិភោគដោយអនុប្បទាន

ជំពូកទី ៧៖ ការធានា

ជំពូកទី ៨៖កាតព្វកិច្ចដោយសាមគ្គីភាព

គន្ថីទី៧៖ ញាតិ

ជំពូកទី ១៖ បទប្បញ្ញត្តិទូទៅ

ជំពូកទី ២៖ កំជាប់ពាក្យ

ជំពូកទី ៣៖អាពាហ៍ពិពាហ៍

ជំពូកទី ៤៖ឪពុកម្តាយ និងកូន

ជំពូកទី ៥៖អំណាចមេបា

ជំពូកទី ៦៖ អាណាព្យាបាល

ជំពូកទី ៧៖ ហិតូបត្ថម្ភ

ជំពូកទី ៨៖ អាហារកាតព្វកិច្ច

គន្ថីទី ៨៖ សន្តតិកម្ម

ជំពូកទី ១៖បទប្បញ្ញត្តិទូទៅ

ជំពូកទី ២៖សន្តតិកម្មតាមច្បាប់

ជំពូកទី៣៖ អំពីសន្តតិកម្មតាមច្បាប់

ជំពូកទី ៤៖ ភាគបម្រុង

ជំពូកទី ៥៖ ការយល់ព្រម និងការបោះបង់សន្តតិកម្ម

ជំពូកទី ៦៖ ការគ្រប់គ្រង និង ការបែងចែកមត៌ក

ជំពូកទី ៧៖ នត្ថិភាពនៃសន្តតិជន

ជំពូកទី ៨៖ ការទាមទារឱ្យធ្វើបដិទានសន្តតិកម្ម

គន្ថីទី៩៖ អវសានប្បញ្ញត្តិ