បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ត្រូវបានអនុម័តនៅថ្ងៃទី២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ១៩៩៣ នាសម័យប្រជុំសភាលើកទី១ នីតិកាលទី១ និងត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មចំនួន៦លើក។