កម្មករនិយោជិតនៃវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ សំដៅដល់ជនគ្រប់ប្រភេទដែលធ្វើការងារសេរី យកថ្លៃឈ្នួលភ្លាមៗ តាមសាច់ការឬទំហំការងារ ឬតាមការតថ្លៃជាក់ស្ដែង ដោយភាគីដែលផ្ដល់ថ្លៃឈ្នួលមិនមានកាតព្វកិច្ចទទួលខុសត្រូវដូចនិយោជកឡើយ។

(ឧបសម្ព័ន្ធនៃ ច្បាប់ស្ដីពីរបបសន្តិសុខសង្គម នស/រកម/១១១៩/០១៨ ចុះថ្ងៃទី០២ ខែវិច្ឆិកា ២០១៩ ទំ. ១។)