សារលិខិតសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី ក្នុងឱកាសទិវាកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពិភពលោក ឆ្នាំ២០២២។