ប្រកាសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម លេខ០០៦៤ ព.ណអកបប.ប្រក ចុះថ្ងៃទី២៤ កុម្ភៈ ២០២២ ស្ដីពីលក្ខខណ្ឌតម្រូវលើការចែកចាយគ្រឿងសម្អាង។

ប្រកាសនេះ កំណត់លក្ខខណ្ឌតម្រូវលើការចែកចាយគ្រឿងសម្អាងនៅលើទីផ្សារនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងគោលបំណងដើម្បីការពារសុខភាព ផលប្រយោជន៍អ្នកប្រើប្រាស់ និងលើកកម្ពស់ការប្រកួតប្រជែងដោយសុចរិត។

Prakas of the Minister of Commerce No. 0064, dated February 24, 2022, on the requirements on the distribution of cosmetics.

This Prakas sets out the requirements for the distribution of cosmetics in the market of the Kingdom of Cambodia in order to protect the health, interests of consumers and promote fair competition.