ច្បាប់ស្តីពី យុត្តិធម៌អនីតិជន ត្រូវបានប្រកាសឱ្យប្រើដោយព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៧១៦/០០៩ ចុះថ្ងៃទី១៤ កក្កដា ២០១៦។ ច្បាប់នេះមានគោលបំណង៖

  • ធានាការពារសិទ្ធិ និងឧត្ដមប្រយោជន៍របស់អនីតិជនដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើស
  • គាំទ្រដល់ការស្ដារនីតិសម្បទា និងការធ្វើសមាហរណកម្មអនីតិជនទៅក្នុងសង្គម និងសហគមន៍
  • ធានាការពារផលប្រយោជនសង្គម និងសហគមន៍។