មាត្រា ១ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ស្ដីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើប្លន់នាវា និងអំពើប្លន់ប្រដាប់អាវុធក្នុងដែនសមុទ្ទអាស៊ី បានកំណត់និយមន័យនៃពាក្យទាំងពីរនេះថា៖

១. “អំពើប្លន់នាវា” មានន័យថាអំពើ ណាមួយដូចខាងក្រោមនេះ៖

ក អំពើហិង្សា ឬឃុំឃាំងដោយខុសច្បាប់ ឬអំពើបំផ្លិចបំផ្លាញដើម្បី ប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន ដោយនាវិក ឬអ្នកដំណើរតាមនាវា ឬអាកាសយានឯកជនដោយ មានគោលបំណង៖

  • ប្រឆាំងនិងនាវាផ្សេង ឬបុគ្គលផ្សេង ឬទ្រព្យសម្បត្តិនៅលើនាវាក្នុងសមុទ្ទអន្តរជាតិ
  • ប្រឆាំងនឹងនាវា បុគ្គលឬទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងកន្លែងនៅក្រៅយុត្តាធិការនៃរដ្ឋ

ខ- រាល់អំពើនៃការចូលរួមដោយស្ម័គ្រចិត្តក្នុងប្រតិបត្តិការនាវា ឬ អាកាសយាន ដោយបានដឹងពីអង្គហេតុដែលនាំអោយកើតជាអំពើប្លន់នាវា ឬអាកាសយាន ។

គ- អំពើនៃការញុះញង់ ឬការសម្រួលអំពើល្មើសដោយចេតនានូវអំពើ (ក)​ ឬ (ខ) ខាងលើ។

២. “អំពើប្លន់ប្រដាប់អាវុធលើនាវា” មានន័យថាអំពើណាមួយដូចខាងក្រោមនេះ៖

ក- អំពើហិង្សា ឬឃុំឃាំងដោយខុសច្បាប់ ឬអំពើបំផ្លិចបំផ្លាញដើម្បីប្រយោជន៍ ផ្ទាល់ខ្លួន សំដៅប្រឆាំងនឹងនាវា ឬបុគ្គល ឬទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទុកលើនាវា នៅក្នុងកន្លែងដែលបទល្មើសនោះ ស្ថិតក្នុងយុត្តាធិការរបស់រដ្ឋ

ខ-រាល់អំពើនៃការចូលរួមដោយស្ម័គ្រចិត្តក្នុងប្រតិបត្តិការនាវា ឬដោយបានដឹងពីអង្គហេតុដែលនាំអោយកើតជាអំពើប្លន់ប្រដាប់អាវុធលើនាវា។

ត- អំពើនៃការញុះញង់ ឬការសំរួលអំពើល្មើសដោយចេតនាក្នុង (ក) ឬ (ខ)។