ក្រមរដ្ឋប្បវេណី

គន្ថីទី៨

សន្តតិកម្ម

ជំពូកទី ៤

ភាគបម្រុង

ផ្នែកទី ១

បទប្បញ្ញត្តិទូទៅ

មាត្រា ១២៣0. អ្នកមានសិទ្ធិលើភាគបម្រុង

១-បច្ឆាញាតិផ្ទាល់ ឬឪពុកម្តាយ ឬជីដូនជីតា និងសហព័ទ្ធរបស់មតកជន អាចធ្វើលទ្ធកម្មនូវទ្រព្យសម្បត្តិ ដូចខាងក្រោមនេះ៖

ក-១ ភាគ ៣ (មួយភាគបី) នៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មតកជន ក្នុងករណីដែលមានតែសន្តតិជនជាឪពុកម្តាយ ឬជីដូន ជីតាប៉ុណ្ណោះ ។

ខ-១ ភាគ ២ (មួយភាគពីរ) នៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មតកជន ក្នុងករណីផ្សេង ។

២-ក្នុងករណីដែលមានសន្តតិជនច្រើននាក់ អ្នកមានសិទ្ធិលើភាគបម្រុងនីមួយៗអាចទទួលភាគបម្រុង តាម​សមាមាត្រនៃចំណែកមត៌ក បាន ។

៣- បញ្ញត្តិនៃមាត្រា ១១៥៧ (សន្តតិកម្មជំនួស) និង មាត្រា ១១៥៨ (ចំណែក​មត៌កក្នុង​ករណី​នៃ​សន្តតិ​កម្មជំនួស) នៃក្រមនេះ ត្រូវយកមកអនុវត្តដូចគ្នាផងដែរ ចំពោះភាគបម្រុង ។

មាត្រា ១២៣១. ទ្រព្យដែលជាមូលដ្ឋានក្នុងការគណនាភាគបម្រុង

១-ភាគបម្រុង ត្រូវ​គណនា​ដោយ​យក​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ដែល​មតកជន​មាន​នៅ​ពេល​ចាប់​ផ្តើម​ធ្វើ​សន្ត​តិ​កម្ម បូកតម្លៃនៃផលប្រយោជន៍ពិសេស ដែលបានកំណត់នៅក្នុងមាត្រា ១១៦៣ (ចំណែក​មត៌ក​របស់​អ្នក​ទទួល​ផលប្រយោជន៍ពិសេស) និងតម្លៃនៃទ្រព្យសម្បត្តិប្រទានកម្ម ដែល​បាន​កំណត់ក្នុងមាត្រា ១២៣២ (ប្រទានកម្មដែលជាមូលដ្ឋានក្នុងការគណនាភាគ បម្រុង) នៃក្រមនេះ ហើយ​ដក​នូវ​ចំនួន​ប្រាក់​សរុប​នៃ​កាតព្វ​កិច្ចចេញ ។

២-សិទ្ធិដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងល័ក្ខខ័ណ្ឌ សិទ្ធិដែលអំឡុងពេលមានអត្ថិភាពមិន ច្បាស់​លាស់​ត្រូវ​កំណត់​តម្លៃ​នោះ ដោយផ្អែកតាមការវាយតម្លៃរបស់អ្នកវាយតម្លៃ ដែលត្រូវបានជ្រើសតាំងដោយតុលាការ ។

៣-កាតព្វកិច្ចដែល បានកំណត់នៅក្នុងកថាខណ្ឌទី ១ ខាងលើនេះ ត្រូវរាប់បញ្ចូលផងដែរ នូវ​សោហ៊ុយ​បុណ្យ​សពតាមឋានៈរបស់មតកជន។

មាត្រា ១២៣២. ប្រទានកម្មដែលជាមូលដ្ឋានក្នុងការគណនាភាគបម្រុង

១-ប្រទានកម្មដែលបានកំណត់ដូចខាងក្រោមនេះត្រូវក្លាយជាមូលដ្ឋានក្នុងការគណនាភាគបម្រុង លើក​លែង​តែផលប្រយោជន៍ពិសេសដែលបានកំណត់នៅក្នុងមាត្រា ១១៦៣ (ចំណែក​មត៌ក​របស់​អ្នក​ទទួល​ផល​ប្រយោជន៍​ពិសេស) នៃក្រមនេះ :

ក-ប្រទានកម្មដែលបានធ្វើក្នុងអំឡុងពេល ១ (មួយ) ឆ្នាំ នៅមុនពេលចាប់ផ្ដើមសន្តតិកម្ម ។

ខ-ក្រៅពីប្រទានកម្មដែល បានកំណត់ក្នុងចំណុច ក ខាងលើនេះ ប្រទានកម្ម ដែលត្រូវបានធ្វើឡើង ដោយ​ភាគី​សងខាងបានដឹងថា នឹងបញ្ហាលឱ្យខូចខាតដល់អ្នកមានសិទ្ធិលើភាគបម្រុង ។

២-នៅក្នុងជំពូកទី ៤ (ភាគបម្រុង) នេះ ការលើកលែងកាតព្វកិច្ចដោយមិនយក តម្លៃថ្នូរ ត្រូវ​ចាត់​ទុក​ថា​ជា​ប្រទាន​កម្ម ។

មាត្រា ១២៣៣. ទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាកម្មវត្ថុនៃការកាត់បន្ថយដើម្បីបង្គ្រប់ភាគបម្រុង

អច្ច័យទាន ការកំណត់ចំណែកមែកតាមមតកសាសន៍ ការទទួលផលប្រយោជន៍ ពិសេស និង ប្រទាន​កម្ម​ដែល​បានកំណត់នៅក្នុងមាត្រា ១២៣២ (ប្រទានកម្មដែលជាមូលដ្ឋានក្នុងការគណនាភាគបម្រុង) ខាង​លើនេះ គឺជាកម្មវត្ថុនៃការកាត់បន្ថយដើម្បីបង្គ្រប់ភាគបម្រុង ។   ប៉ុន្តែ ក្នុង​ករណី​ដែល​អច្ច័យ​ទាន​ចំពោះ​សន្តតិជន ការកំណត់ចំណែកមត៌ក និងការ​ទទួល​ផល​ប្រយោជន៍​ពិសេស​ត្រូវ​ក្លាយ​ជា​កម្មវត្ថុ​នៃ​ការ​កាត់​បន្ថយ​ដើម្បី បង្គ្រប់ភាគបម្រុងកម្មវត្ថុនៃការកាត់បន្ថយនោះ មានត្រឹមតែផ្នែកដែលលើសពីចំនួនទឹក ប្រាក់​នៃ​ភាគបម្រុងរបស់សន្តតិជននោះប៉ុណ្ណោះ ។

មាត្រា ១២៣៤. ចំនួនទឹកប្រាក់នៃការទាមទារឱ្យកាត់បន្ថយដើម្បីបង្គ្រប់ភាគបម្រុង

ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកមានសិទ្ធិលើភាគបម្រុងអាចទាមទារបានដោយការកាត់បន្ថយដើម្បីបង្គ្រប់ភាគបម្រុង គឺជាចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបានគណនាដោយយកចំនួន ទឹក​ប្រាក់​នៃ​ភាគ​បម្រុង​ដក​ចំនួន​សរុប​នៃ​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ដែលអ្នកមានសិទ្ធិលើភាគបម្រុង បានទទួលដោយសន្តតិកម្ម និងចំនួននៃផលប្រយោជន៍ពិសេស ហើយបូកបញ្ចូលនូវចំនួនទឹកប្រាក់នៃកាតព្វកិច្ចដែលបុគ្គលនោះត្រូវទទួលបន្ទុកដោយសន្តតិកម្ម ។

ផ្នែកទី ២

វិធីកាត់បន្ថយដើម្បីបង្គ្រប់ភាគបម្រុង

មាត្រា ១២៣៥. ការទាមទារឱ្យ កាត់បន្ថយដើម្បីបង្គ្រប់ភាគបម្រុង

អ្នកមានសិទ្ធិលើភាគបម្រុង និងអ្នកទទួលបន្តនោះ អាចទាមទារឱ្យធ្វើការកាត់ បន្ថយអច្ច័យទាន ជាអាទិ៍ ចំពោះជនដែលបានទទួលទ្រព្យសម្បត្តិឬផលប្រយោជន៍​ដែលជាកម្មវត្ថុនៃ​ការកាត់បន្ថយដើម្បីបង្គ្រប់​ភាគ​បម្រុង​បានត្រឹមកម្រិត    ដែលចាំបាច់ដើម្បីរក្សាភាគបម្រុងនោះ ។

មាត្រា ១២៣៦. លំដាប់នៃការកាត់បន្ថយ

ប្រទានកម្ម និងការទទួលផលប្រយោជន៍ពិសេសពុំអាចកាត់បន្ថយបានឡើយ បើមិន បាន​កាត់​បន្ថយ​ពី​អច្ច័យ​ទាន និងចំណែកមត៌កដែលបានកំណត់តាមមតកសាសន៍ជាមុនទេ ។

មាត្រា ១២៣៧. ការកាត់បន្ថយអច្ច័យទាន ជាអាទិ៍

១-ដំបូងត្រូវធ្វើ​ការកាត់បន្ថយ​ពីអច្ច័យទាននិងចំណែក​មត៌កដែលបាន​កំណត់ចំពោះ​សន្តតិជន​នៅក្នុងពេល​ជា​មួយ​គ្នា ហើយប្រសិនបើនៅតែខ្វះត្រូវធ្វើការកាត់បន្ថយពីអច្ច័យទានដែល បានធ្វើចំពោះ​បុគ្គលផ្សេង​ក្រៅ​ពី​សន្តតិជន ។

២-អច្ច័យទាន ត្រូវធ្វើការកាត់បន្ថយទៅតាមសមាមាត្រនៃតម្លៃរបស់កម្មវត្ថុនោះ។ បញ្ញត្តិ​នេះ ក៏​ត្រូវ​យក​មក​អនុវត្ត​ដូចគ្នា​ផងដែរ​ចំពោះ​ចំណែក​មត៌ក​ដែល​បាន​កំណត់​តាម​វិធី​ធ្វើ​អនុប្បទាន​ទ្រព្យសម្បត្តិ​ដែល​មាន​កំណត់ តែមួយចំណុច ឬច្រើនចំណុច ។    ប៉ុន្តែ ក្នុង​ករណី​ដែល​អច្ច័យទាន​ដែល​ធ្វើ​ចំ​ពោះ​សន្តតិ​ជន និង​ចំណែក​មត៌កដែលបានកំណត់នោះ ជាកម្មវត្ថុនៃការកាត់បន្ថយដើម្បីបង្គ្រប់ភាគបម្រុង ផ្នែក​ដែល​លើស​ពី​ចំនួនប្រាក់នៃភាគបម្រុងរបស់សន្តតិជននោះ ត្រូវចាត់ទុកថាជាតម្លៃនៃកម្មវត្ថុ ។

៣-ចំណែកមត៌កតាមមតកសាសន៍ដែលបានកំណត់ជាភាគនៃមត៌ក ត្រូវកាត់បន្ថយដើម្បីបង្គ្រប់ភាគបម្រុង ដោយធ្វើការផ្លាស់ប្តូរភាគនោះ ។

៤-ទោះបីមានបញ្ញត្តិនៃកថាខណ្ឌទី ១ ទី ២ និង ទី ៣ ខាងលើនេះក៏ដោយបើម្ចាស់ បណ្ដាំ​បាន​បង្ហាញ​ឆន្ទៈ​ពិសេស​ផ្សេង ក្នុងមតកសាសន៍ ត្រូវអនុលោមទៅតាមឆន្ទៈនោះ ។

មាត្រា ១២៣៨. លំដាប់នៃការកាត់បន្ថយប្រទានកម្ម ជាអាទិ៍

១-ការកាត់បន្ថយប្រទានកម្ម ឬការទទួលផលប្រយោជន៍ពិសេសត្រូវចាប់ផ្តើមពីប្រទានកម្ម ឬការទទួល​ផល​ប្រយោជន៍ពិសេសដែលបានធ្វើក្រោយគេបន្ទាប់មកត្រូវធ្វើចំពោះប្រទានកម្ម ឬ​ការទទួល​ផលប្រយោជន៍​ពិសេស​ដែលបានធ្វើពីមុនមកជាបន្ត បន្ទាប់ ។

២-បើបានធ្វើប្រទានកម្ម ឬទទួលផលប្រយោជន៍ពិសេស លើសពី ២០ (ម្ភៃ) ឆ្នាំ នៅមុ​ន​ពេល​ចាប់​ផ្ដើម​សន្តតិកម្ម បដិគ្គាហក ឬសន្តតិជនដែលបានទទួលផលប្រយោជន៍ ពិសេស​នោះ​អាច​បដិសេធ​នូវ​ការ​ទាមទារ​កាត់បន្ថយដើម្បីបង្គ្រប់ភាគបម្រុងបាន ។

មាត្រា ១២៣៩. ការសងផលមកវិញ

សហសន្តតិជន អច្ច័យលាភី ឬបដិគ្គាហក ក្រៅពីទ្រព្យសម្បត្តិ ឬបាក់សំណងដែលត្រូវសងមកវិញនោះ ត្រូវ​សង​មកវិញផងដែរនូវផលដែលកើតឡើងក្រោយពីថ្ងៃដែលបានទាមទារឱ្យធ្វើការកាត់បន្ថយ ។

មាត្រា ១២៤០. បន្ទុកនៃការខាតបង់ ដោយអសាធនភាព

ការខាតបង់ដែលកើតឡើងដោយសារអសាធនភាព របស់សហសន្តតិជន អច្ច័យលាភី ឬបដិគ្គាហក    ដែល​ត្រូវទទួលការកាត់បន្ថយត្រូវធ្លាក់ជាបន្ទុករបស់អ្នកមានសិទ្ធិលើភាគបម្រុង ។

មាត្រា ១២៤១. ការកាត់បន្ថយប្រទានកម្មដែលមានភ្ជាប់បន្ទុក

ចំពោះប្រទានកម្មដែលមានភ្ជាប់បន្ទុក ដែលបានដកតម្លៃនៃបន្ទុកចេញពីក្នុងតម្លៃនៃកម្មវត្ថុ​នោះ អាចទាម​ទារ​ឱ្យធ្វើការកាត់បន្ថយបាន ។

មាត្រា ១២៤២. ការកាត់បន្ថយចំពោះកិច្ចសន្យាជាអាទិ៍ ដែលត្រូវចាត់ទុកថាជាប្រទានកម្ម

១-កិច្ចសន្យាដែល បានធ្វើដោយយកតម្លៃថ្នូរមិនត្រឹមត្រូវ ត្រូវចាត់ទុកថាជាប្រទានកម្ម តែ​ក្នុង​ករណី​ដែល​ត្រូវ​បានធ្វើឡើងដោយភាគីទាំងសងខាង បានដឹងថា នឹង​បណ្ដាល​ឱ្យខូច​ខាត​ដល់​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​លើ​ភាគ​បម្រុង​ប៉ុណ្ណោះ។   ក្នុងករណីនេះ បើអ្នកមានសិទ្ធិលើភាគបម្រុង ទាមទារឱ្យ ធ្វើការកាត់បន្ថយនោះ អ្នក​នោះ​ត្រូវ​សងតម្លៃថ្នូរនោះមកវិញ ។

២-បញ្ញត្តិនៃកថាខណ្ឌទី ១ ខាងលើនេះ ត្រូវយកមកអនុវត្តដូចគ្នាផងដែរចំពោះ ការលើកលែងកាតព្វកិច្ច ដោយ​យកតម្លៃថ្នូរមិនត្រឹមត្រូវ ។

មាត្រា ១២៤៣. ការកាត់បន្ថយក្នុងករណីដែលបានចាត់ចែងកម្មវត្ថុនៃប្រទានកម្ម

១-បើសហសន្តតិជន អច្ច័យលាភី ឬបដិគ្គាហក ដែល​ត្រូវ​ទទួល​ការ​កាត់​បន្ថយ​បាន​ធ្វើ​អនុប្បទាន​នូវ​កម្មវត្ថុ​នៃ​ប្រទានកម្ម ទៅ​ឱ្យ​អ្នក​ដទៃ​ជន​នោះត្រូវ​សង​ចំនួន​ទឹកប្រាក់​ក្នុងកម្រិតនៃ​តម្លៃនៅ​ពេលដែល​បានចាត់ចែង​នោះ ទៅឱ្យអ្នកមានសិទ្ធិលើភាគបម្រុង ។    ប៉ុន្តែ ប្រសិនបើអនុប្បទានិកនោះបានដឹងថា នឹង​បណ្ដាល​ឱ្យខូចខាតដល់អ្នកមានសិទ្ធិលើ ភាគបម្រុងនៅពេលធ្វើអនុប្បទាន អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​លើ​ភាគ​បម្រុង​ក៏អាច​ទាម​ទារ​ឱ្យកាត់បន្ថយចំពោះអនុប្បទានិកនោះបានដែរ ។

២-បញ្ញត្តិនៃកថាខណ្ឌទី ១ ខាងលើនេះ ត្រូវយកមកអនុវត្តដូចគ្នាផងដែរ ចំពោះ​ករណី​ដែល​សហសន្ត​តិជន   អច្ច័យលាភី   ឬបដិគ្គាហក     បានបង្កើតសិទ្ធិលើកម្មវត្ថុនៃប្រទានកម្មនោះ ។

មាត្រា ១២៤៤. សំណងដោយបង់តម្លៃ

១-សហសន្តតិជន អច្ច័យលាភី ឬបដិគ្គាហក អាចរួចផុតពីកាតព្វកិច្ចនៃការសងបាន ដោយ​បង់​តម្លៃ​នៃ​ចំណែក​មត៌កដែលបានកំណត់ តម្លៃនៃកម្មវត្ថុនៃអច្ច័យទាន ឬតម្លៃនៃកម្មវត្ថុនៃប្រទានកម្ម ទៅ​ឱ្យ​អ្នក​ដែល​មាន​សិទ្ធិលើភាគបម្រុងត្រឹមកម្រិតដែលត្រូវទទួលការកាត់បន្ថយ ។

២-បញ្ញត្តិនៃកថាខណ្ឌទី ១ ខាងលើនេះ ត្រូវយកមកអនុវត្តដូចគ្នាផងដែរ ចំពោះ​ករណី​ដែល​បាន​កំណត់​នៅ​ក្នុងវាក្យខណ្ឌទី ២ កថាខណ្ឌទី ១ នៃមាត្រា ១២៤៣ (ការកាត់បន្ថយក្នុងករណីដែល បានចាត់ចែងកម្មវត្ថុនៃប្រទានកម្ម) ខាងលើនេះ ។

ផ្នែកទី ៣

ការរំលត់សិទ្ធិទាមទារឡុកាត់បន្ថយ

មាត្រា ១២៤៥. អាជ្ញាយុកាលនៃការរំលត់សិទ្ធិទាមទារឱ្យ កាត់បន្ថយ

សិទ្ធិទាមទារឱ្យកាត់បន្ថយ ត្រូវរលត់ដោយអាជ្ញាយុកាល បើអំឡុងពេល ១ (មួយ) ឆ្នាំ បានកន្លងហួស គិតចាប់ពីពេលដែលអ្នកមានសិទ្ធិលើភាគបម្រុង បានដឹងអំពីការចាប់ផ្ដើមសន្តតិកម្ម និង​ការ​កំណត់​ចំណែ​ក​មត៌ក អច្ច័យទានប្រទានកម្ម ឬការទទួលផលប្រយោជន៍ពិសេសដែលត្រូវកាត់បន្ថយ ។   សិទ្ធិ​ទាមទារ​ឱ្យ​កាត់បន្ថយ ក៏ត្រូវរលត់ដោយអាជ្ញាយុកាល បើអំឡុងពេល ៥ (ប្រាំ) ឆ្នាំបានកន្លងហួស គិត​ចាប់​ពីពេល​ចាប់​ផ្តើម​សន្តតិកម្ម ។

មាត្រា ១២៤៦. ការបោះបង់ភាគបម្រុង

ភាគបម្រុង អាចបោះបង់ចោលទាំងអស់ ឬមួយផ្នែកបាន ។  ប៉ុន្តែ ការបោះ​បង់​ភាគ​បម្រុង​នៅមុន​ពេល​ចាប់ផ្ដើមសន្តតិកម្ម មានអានុភាពលុះត្រាតែបានទទួលការអនុញ្ញាតពីតុលាការ ។

មាត្រា ១២៤៧. ករណីជាសហសន្តតិជន

ការរលត់ដោយអាជ្ញាយុកាល នៃសិទ្ធិទាមទារឱ្យកាត់បន្ថយដើម្បីបង្គ្រប់ភាគបម្រុង របស់សន្តតិជនណាម្នាក់ ឬការបោះបង់ភាគបម្រុងដោយសហសន្តតិជនណាម្នាក់ ពុំមាន​ឥទ្ធិពលទៅ​លើភាគ​បម្រុង​របស់​សហ​សន្តតិជន​ផ្សេងទៀតទេ ។