ក្រមរដ្ឋប្បវេណី

គន្ថីទី៨

ជំពូកទី៣

សន្តតិកម្មតាមមតកសាសន៍

ផ្នែកទី ១

សមត្ថភាពក្នុងការធ្វើមតកសាសន៍

មាត្រា ១១៦៨. បុគ្គលដែលអាចធ្វើមតកសាសន៍ បាន

១-បុគ្គលដែលជានីតិជន និងអនីតិជនដែលបានអត្តាធីនភាពរួចផុតពី​អាណា​ព្យាបាល​សម្រាប់អនីតិជន ឬ អំណាច​មេបាអាចធ្វើមតកសាសន៍ បាន ។

២-បញ្ញត្តិនៃមាត្រា ២៦ (សិទ្ធិលុបចោលសកម្មភាព) និង មាត្រា ៣០ (សិទ្ធិលុបចោលសកម្មភាព) នៃ​ក្រម​នេះ មិនត្រូវយកមកអនុវត្តចំពោះមតកសាសន៍ឡើយ ។

មាត្រា ១១៦៩. សមត្ថភាពនាពេលធ្វើមតកសាសន៍

១-ម្ចាស់បណ្តាំ ត្រូវមានសមត្ថភាពនៅពេលធ្វើមតកសាសន៍ ។

២-បុគ្គលដែលអះអាងអំពីការខ្វះសមត្ថភាពរបស់ម្ចាស់បណ្តាំ ត្រូវបញ្ជាក់ភស្តុតាងអំពីហេតុនោះ ។   ប៉ុន្តែ បញ្ញត្តិនេះ មិនត្រូវយកមកអនុវត្តឡើយ ចំពោះករណីដែលបានកំណត់នៅក្នុងមាត្រា ១១៧៦ (មតក​សាសន៍​នៃជននៅក្រោមអាណាព្យាបាលទូទៅ) នៃ ក្រមនេះ ។

ផ្នែកទី ២

ទម្រង់នៃមតកសាសន៍

មាត្រា ១១៧០. ភាពចាំបាច់នៃទម្រង់មតកសាសន៍

១-មតកសាសន៍ ពុំអាចធ្វើបានឡើយ បើពុំផ្អែកតាមទម្រង់ដែលបានកំណត់ក្នុងក្រមនេះទេ ។

២-មតកសាសន៍ ដែលធ្វើមិនត្រូវនឹងទម្រង់ណាមួយក្នុងបញ្ញត្តិនៃក្រមនេះ ត្រូវចាត់ ទុកជាមោឃៈ។     ប៉ុន្តែ មតកសាសន៍ដែលគ្មានការចុះថ្ងៃខែឆ្នាំ ត្រូវចាត់ទុកថាមានសុពលភាពលុះត្រាតែមតកសាសន៍នោះ មិនផ្ទុយនឹងមតកសាសន៍ផ្សេងទៀតដែលបានធ្វើដោយ ម្ចាស់បណ្តាំដូចគ្នានេះ។ នៅក្នុង​ករណីដែល​មតកសាសន៍​ដែលគ្មានការចុះថ្ងៃខែឆ្នាំ មាន ចំនួនច្រើន ហើយបើមតកសាសន៍ទាំងនេះ ផ្ទុយ​នឹងគ្នា​អានុភាព​នៃមតកសាសន៍ទាំងនោះ ត្រូវកាត់បន្ថយគ្នាទៅវិញទៅមក ។

មាត្រា ១១៧១. សុពលភាពនៃទម្រង់

មតកសាសន៍ដែលត្រូវនឹងទម្រង់ណាមួយដែលបានកំណត់នៅក្នុងក្រមនេះ ត្រូវចាត់ ទុក​ថា​មាន​សុពល​ភាព​ចំពោះ​ទម្រង់ ។

មាត្រា ១១៧២. បុគ្គលដែលមិនអាចក្លាយជាសាក្សី ជាអាទិ៍

បុគ្គលដែលកំណត់ដូចខាងក្រោមនេះ មិនអាច​ធ្វើជា​សាក្សីឬ​ជាអ្នក​សង្កេត​ការណ៍​នៅពេលធ្វើ​មតកសាសន៍​បានឡើយៈ

ក-អនីតិជន ឬជននៅក្រោមអាណាព្យាបាលធម្មតា ។

ខ-ជនដែលត្រូវបានសន្មតថាជាសន្តតិជន អច្ច័យលាភី ហើយនិងសហព័ទ្ធ និង​ញាតិ​លោហិត​ខ្សែផ្ទាល់​របស់​ជនទាំងនោះ ។

គ-បើសារការីជាអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងការធ្វើមតកសាសន៍ជាលិខិតយថាភូត ឬជាលិខិតមតកសាសន៍សម្ងាត់ សហព័ទ្ធ​របស់សារការី ញាតិលោហិតខ្សែផ្ទាល់ ក្រឡាបញ្ជី និង និយោជិតរបស់សារការីនោះ ។

មាត្រា ១១៧៣. មតកសាសន៍ដោយលិខិតយថាភូត

១-មតកសាសន៍ដោយលិខិតយថាភូត ត្រូវធ្វើឡើងដោយម្ចាស់បណ្ដៅនៅចំពោះមុខសារការី តាម​ទម្រង់​ដែល​បានកំណត់នៅក្នុងកថាខណ្ឌទី ២ ខាងក្រោមនេះ ។

២-មតកសាសន៍ដោយលិខិតយថាភូតត្រូវធ្វើឡើង ដោយយោងតាមទម្រង់ដូចខាងក្រោមនេះ :

ក-ត្រូវមានវត្តមានរបស់សាក្សីយ៉ាងតិច ២ (ពីរ) នាក់ ។

ខ-ម្ចាស់បណ្តើត្រូវចាប់ផ្ទាល់មាត់ នូវខ្លឹមសារនៃមតកសាសន៍ ចំពោះសារការី ។

គ-សារការីត្រូវសរសេរនូវអត្ថន័យនៃមតកសាសន៍របស់ម្ចាស់បណ្តាំនោះ ជាលាយល័ក្ខណ៍អក្សរ ហើយ​ត្រូវ​សូត្រឱ្យម្ចាស់បណ្តាំ និងសាក្សីនោះស្ដាប់ ។

ឃ-បន្ទាប់ពីម្ចាស់បណ្តាំ និងសាក្សី បានទទួលស្គាល់ថាកំណត់ជាលាយល័ក្ខណ៍អក្សរនោះត្រឹមត្រូវ ហើយ​ជន​នីមួយៗនោះត្រូវធ្វើឱ្យមានភាពច្បាស់លាស់នៅលើឯកសារអំពីឈ្មោះ អាយុ និងលំនៅឋាន ហើយត្រូវចុះហត្ថលេខារៀងៗខ្លួន ។    ប៉ុន្តែ បើម្ចាស់បណ្តុំមិនអាចសរសេរអក្សរ​ឬមិន​អាច​ចុះ​ហត្ថ​លេខា​បាន​ទេ សារការីអាចជំនួសការសរសេរ និងហត្ថលេខាដូចកំណត់ខាងលើនេះ ដោយសរសេរឈ្មោះ អាយុ និង​លំនៅឋានរបស់ជននោះ ហើយត្រូវសរសេរបន្ថែមនូវហេតុនោះផង ។

ង-សារការីត្រូវសរសេរថ្ងៃខែឆ្នាំ ហើយត្រូវចុះហត្ថលេខា ។

មាត្រា ១១៧៤. មតកសាសន៍ដោយលិខិតឯកជន

១-មតកសាសន៍ដោយលិខិតឯកជនត្រូវធ្វើឡើង ដោយម្ចាស់បណ្តាំសរសេរពាក្យទាំងអស់ និងចុះថ្ងៃខែឆ្នាំ ដោយខ្លួនឯង ហើយត្រូវចុះហត្ថលេខាលើលិខិតនោះ ។  មតក​សាសន៍​ដោយ​លិខិត​ឯកជន​ដែល​ត្រូវ​បាន​សរសេរ ជំនួសដោយអ្នកដទៃ ឬដែលត្រូវបានសរសេរដោយប្រើម៉ាស៊ីនដូចជាអង្គលីលេខ ជាអាទិ៍ នឹង​ត្រូវ​ចាត់​ទុកជាមោឃៈ ។

២-ការបន្ថែមការលុប ឬការកែប្រែផ្សេងទៀតនៅក្នុងមតកសាសន៍ដោយលិខិតឯកជន ពុំ​មាន​អានុភាព​ឡើយ បើម្ចាស់បញ្ជាំមិនបានបង្ហាញនូវកន្លែង ហើយសរសេរបន្ថែមនូវហេតុនៃការកែប្រែនោះ ជា​ពិសេស​បើ​មិន​បានចុះហត្ថលេខាទេ ។

មាត្រា ១១៧៥. មតកសាសន៍ដោយលិខិតសម្ងាត់

មតកសាសន៍ដោយលិខិតសម្ចាត់ត្រូវធ្វើឡើង ដោយយោងតាមទម្រង់ ដូចខាងក្រោមនេះ :

ក-ម្ចាស់បណ្តាំត្រូវចុះហត្ថលេខាលើលិខិតនោះ ។

ខ-ម្ចាស់បណ្តាំត្រូវដាក់លិខិតនោះក្នុងស្រោមបិទជិត ហើយត្រូវចុះហត្ថលេខា ឬសរសេរសញ្ញាសំគាល់ ឬ​មធ្យោបាយ​ផ្សេងទៀតដែលអាចវិនិច្ឆ័យ បានអំពីការបានបើក ឬមិន បានបើកស្រោមលិខិតនោះ នៅមាត់​ស្រាម​លិខិតនោះ ។

គ-ម្ចាស់បណ្តាំត្រូវដាក់លិខិតដែលបានបិទជិតនោះ នៅចំពោះមុខសារការីម្នាក់ និង សាក្សី ២ (ពីរ) នាក់ និងធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថា លិខិតនេះជាលិខិតមតកសាសន៍របស់ខ្លួន ហើយ​បើមា​ន​ជន​ក្រៅ​ពីសាមី​ខ្លួន​បាន​សរសេរ ត្រូវធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីឈ្មោះ និងលំនៅឋានរបស់ជនដែលបានសរសេរនោះ ។

ឃ-សារការីត្រូវចុះថ្ងៃខែឆ្នាំដែលសាមីខ្លួន​បាន​ដាក់​លិខិត​នោះនិង​សរសេរ​សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​របស់​ម្ចាស់​បណ្តាំ​នៅលើលិខិតដែលបិទជិតនោះ ហើយត្រូវចុះហត្ថលេខាលើលិខិតនោះ ជាមួយគ្នានឹងសាក្សី និង​ម្ចាស់បណ្តាំ ។

មាត្រា ១១៧៦. មតកសាសន៍នៃជននៅក្រោមអាណាព្យាបាលទូទៅ

១-ដើម្បីធ្វើមតកសាសន៍ នៅពេល​ដែលជន​នៅក្រោម​អាណាព្យាបាល​ទូទៅបាន​សះស្បើយ​មួយ​រយៈ​ឡើង​វិញ នូវសមត្ថភាពក្នុងការយល់ដឹង និង​វិនិច្ឆ័យ​អំពីលទ្ធផល​តាម​ផ្លូវ​ច្បាប់​នៃសកម្មភាព​របស់​ខ្លួន​ត្រូវ​មាន​វត្ត​មាន​របស់វេជ្ជបណ្ឌិត យ៉ាងតិច ២ (ពីរ) នាក់ ។

២-វេជ្ជបណ្ឌិតដែលមានវត្តមាននៅពេលធ្វើមតកសាសន៍ ត្រូវសរសេរបញ្ជាក់បន្ថែម លើ​លិខិត​មតកសាសន៍​នោះថា នៅពេលដែលម្ចាស់បណ្តាំបានធ្វើមតកសាសន៍នោះ ម្ចាស់​បណ្តាំ​ពុំបាន​ស្ថិត​ក្នុង​ស្ថា​ន​ភាព​ខ្វះសមត្ថភាពក្នុងការយល់ដឹង និងវិនិច្ឆ័យអំពីលទ្ធផលតាមផ្លូវច្បាប់នៃសកម្មភាពរបស់ខ្លួន ដោយ​សារ​មាន​វិបត្តិស្មារតីទេ ហើយត្រូវចុះហត្ថលេខាដោយបញ្ជាក់ថា ខ្លួនជាវេជ្ជបណ្ឌិតផងដែរ ។

មាត្រា ១១៧៧. មតកសាសន៍របស់ជនដែលកំពុងជួបប្រទះគ្រោះថ្នាក់បន្ទាន់ដល់អាយុជីវិត

១-ប្រសិនបើជនដែលកំពុងជួបប្រទះគ្រោះថ្នាក់បន្ទាន់ដល់អាយុជីវិត ដោយសារជម្ងឺ ឬ ហេតុផ្សេងទៀត មាន​បំណងចង់ធ្វើមតកសាសន៍ មតកសាសន៍នេះអាចធ្វើបានដោយតម្រូវឱ្យ មាន​វត្ត​មាន​របស់​សាក្សីយ៉ា​ង​តិច ៣ (បី) នាក់ ហើយដោយប្រកាស ខ្លឹមសារនៃមតកសាសន៍នោះ ដោយផ្ទាល់មាត់ចំពោះជនម្នាក់ ក្នុង​ចំណោម​សាក្សីនោះ ។    នៅក្នុងករណីនេះ ជនដែលបានទទួលការប្រកាសដោយផ្ទាល់មាត់នោះ ត្រូវ​សរសេរ​ជាលាយល័ក្ខណ៍អក្សរ ហើយអានឱ្យសាក្សីស្ដាប់ ឬឱ្យមើល ហើយនៅក្រោយពេលដែល សាក្សី​នីមួយៗ​បានទទួលស្គាល់ថាការសរសេរនោះត្រឹមត្រូវហើយ សាក្សីនីមួយៗនោះ ត្រូវ​ចុះហត្ថ​លេខា​លើ​លិខិត​នោះ ។

២-មតកសាសន៍ដែលបានធ្វើតាមបញ្ញត្តិនៃកថាខណ្ឌទី១ ខាងលើនេះ ពុំមាន​អានុភាព​ឡើយ​បើ​សាក្សី​ណាម្នាក់ ឬបុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងផលប្រយោជន៍ ពុំបានដាក់ពាក្យសុំទៅតុលាការ នៅ​ក្នុង​អំឡុង​ពេល ១ (មួយ) ខែ គិតចាប់ពីថ្ងៃដែលបានធ្វើមតកសាសន៍នោះ ហើយពុំបានទទួលការបញ្ជាក់ទេ ។

៣-តុលាការមិនអាចធ្វើការបញ្ជាក់មតកសាសន៍បានឡើយ ប្រសិន​បើពុំមាន​ជំនឿទុកចិត្ត​ថាមតក​សាសន៍​នោះ ចេញពីឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ម្ចាស់បណ្តាំ ។

មាត្រា ១១៧៨. មតកសាសន៍នៃជនដែលត្រូវជាប់ឃុំឃាំង ជាអាទិ៍

១-បុគ្គលដែលជាប់ឃុំឃាំងនៅទីកន្លែង ដាច់ដោយឡែកដោយសាលក្រម ឬសាលដីកាឬ ដោយ​សារការ​ចាត់​ចែងផ្នែករដ្ឋបាល អាចធ្វើលិខិតមតកសាសន៍បានដោយត្រូវឱ្យមាន​វត្ត​មានរបស់នគរបាល ឬ​មន្ត្រី​នៃ​មន្ទីរ​​ឃុំឃាំងម្នាក់ និងសាក្សី យ៉ាងតិច ២ (ពីរ) នាក់ ។

២-បុគ្គលដែលនៅក្នុងនាវា ឬយន្តហោះ អាចធ្វើលិខិតមតកសាសន៍ បានដោយត្រូវឱ្យ មាន​វត្ត​មាន​មេបញ្ជា​ការ បរិបាលនាវា ឬយន្តហោះ ឬបុគ្គលិកនាវា ឬយន្តហោះម្នាក់ និង សាក្សីយ៉ាងតិច ២ (ពីរ) នាក់ ។

៣-នៅពេលធ្វើមតកសាសន៍ដែលបានកំណត់នៅក្នុងកថាខណ្ឌទី ១ ឬទី ២ ខាងលើនេះ ម្ចាស់​បញ្ជាំ​អាច​ធ្វើ​មតកសាសន៍ ដោយផ្ទាល់មាត់ ចំពោះនគរបាល មន្ត្រីនៃមន្ទីរ ឃុំឃាំង មេបញ្ជាការ បរិបាលនាវា ឬ​យន្ត​ហោះ ឬបុគ្គលិកនាវា ឬយន្តហោះបាន ។

៤-បញ្ញត្តិពីចំណុច ខ ដល់ចំណុច ង កថាខណ្ឌទី ២ នៃមាត្រា ១១៣ (មតកសាសន៍ដោយលិខិតយថាភូត) នៃ​ក្រមនេះ ត្រូវយកមកអនុវត្តដូចគ្នាផងដែរចំពោះករណី ដែលបានកំណត់នៅក្នុងកថាខណ្ឌទី ៣​ខាង​លើនេះ ។    ក្នុងករណីនេះ ពាក្យ សារការីត្រូវបានបកស្រាយថា ជានគរបាល មន្ត្រីនៃមន្ទីរឃុំឃាំង មេ​បញ្ជា​ការ បរិបាលនាវា ឬយន្តហោះ ឬ បុគ្គលិកនាវា ឬយន្តហោះ ។

៥-មតកសាសន៍ដែលត្រូវបានធ្វើឡើង ដោយយោងតាមបញ្ញត្តិពីកថាខណ្ឌទី ១ ដល់កថាខណ្ឌទី ៤ ខាងលើនេះ ពុំមានអានុភាពឡើយ បើម្ចាស់បណ្តាំបន្តនៅរស់ក្នុងអំឡុងពេល ៦ (ប្រាំមួយ) ខែ គិត​ចាប់​ពី​ពេល​ដែលម្ចាស់បណ្តាំនោះ បែរជាអាចធ្វើមតកសាសន៍ បាន​តាម​ទម្រង់​ណា​មួយ​ដែល​បាន​កំណត់​ចាប់​ពី​មាត្រា ១១៧៣ (មតកសាសន៍ដោយលិខិតយថាភូត) ដល់មាត្រា ១១៧៥ (មតក​សាសន៍​ដោយ​លិខិត​សម្ចាត់) នៃក្រមនេះ ក្រោយពេលខ្លួនត្រូវបានដោះលែងពីមន្ទីរឃុំឃាំង ឬចុះពីនាវា ឬយន្តហោះ ។

មាត្រា ១១៧៩. ការធ្វើមតកសាសន៍នៃបុគ្គលដែលមិនអាចនិយាយបាន ជាអាទិ៍

១-នៅក្នុងករណីដែលបុគ្គលមិនអាចនិយាយបាន ធ្វើមតកសាសន៍តាមទម្រង់ដែល បាន​កំណត់​នៅ​ក្នុង​មាត្រា ១១៣ (មតកសាសន៍ដោយលិខិតយថាភូត) មាត្រា ១១៧៥ (មតកសាសន៍ដោយលិខិតសម្រាត់) មាត្រា ១១៧៧ (មតកសាសន៍របស់ជនដែលកំពុងជួបប្រទះគ្រោះថ្នាក់បន្ទាន់ដល់អាយុជីវិត) នៃក្រមនេះ ម្ចាស់បណ្តាំនោះអាចជំនួសការប្រាប់បានដោយធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីខ្លឹមសារនៃមតកសាសន៍ ឬ​សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍ថា លិខិតនោះជាលិខិតមតកសាសន៍ តាមការបកប្រែរបស់អ្នកបកប្រែ ឬ​សរសេរ​ដោយ​ដៃ​ខ្លួន​ផ្ទាល់ នៅចំពោះមុខសារការី ឬសាក្សី ។

២-ក្នុងករណីដែលសារការី ឬបុគ្គលផ្សេងទៀតដែលបានកំណត់នៅក្នុងក្រមនេះត្រូវអានឱ្យ ម្ចាស់បណ្តាំ ឬសាក្សីស្តាប់នូវអត្ថន័យនៃមតកសាសន៍ ក្រោយ​ពេល​បាន​សរសេរ​ជា​លាយល័ក្ខណ៍​អក្សរ​នូវ​ខ្លឹមសារ​នៃ​មតកសាសន៍​នោះ បើម្ចាស់បណ្តាំ និងសាក្សី នោះបែរជាមនុស្សថ្លង់មិនអាចស្តាប់បានទេ សារការី ឬបុគ្គល​ផ្សេង​ទៀតដែលត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងក្រមនេះ អាចជំនួស​ការ​អាន​ឱ្យស្តាប់​បាន​ដោយ​ប្រាប់​អំពី​អត្ថន័យ​ដែល​ខ្លួនបានសរសេរនោះ តាមការបកប្រែរបស់អ្នកបកប្រែទៅម្ចាស់បណ្តាំ ឬសាក្សីនោះ ។

៣-ក្នុងករណីដែលបានកំណត់នៅក្នុងកថាខណ្ឌទី ១ និង ទី ២ ខាងលើនេះ សារការី ឬ បុគ្គល​ផ្សេង​ទៀត​ដែល​បានកំណត់នៅក្នុងក្រមនេះ ត្រូវសរសេរអំពីហេតុនោះ ចូលទៅក្នុងលិខិតនោះ ។

មាត្រា ១១៨០. ការសរសេរនាមត្រកូល និងនាមខ្លួន និងការផ្តិតម្រាមដៃជំនួសឱ្យការចុះហត្ថលេខា

ក្នុងករណីដែលសារការី និងសាក្សីត្រូវចុះហត្ថលេខា សារការី និងសាក្សី គ្រាន់តែសរសេរនាមត្រកូល និងនាមខ្លួន និងផ្តិតម្រាមដៃជាការគ្រប់គ្រាន់ហើយ ។

មាត្រា ១១៨១. បទប្បញ្ញត្តិពិសេសចំពោះមតកសាសន៍របស់ជនជាតិខ្មែរដែលរស់នៅបរទេស

បើជនជាតិខ្មែរមានបំណងចង់ធ្វើមតកសាសន៍ដោយលិខិតយថាភូត ឬលិខិតសម្ងាត់ នៅ​កន្លែង​ដែល​មាន​កុង​ស៊ុលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំនៅកុងស៊ុលនោះ ត្រូវអនុវត្តមុខនាទីរបស់សារការី ។

ផ្នែកទី ៣

ចំណុចនៃមតកសាសន៍

មាត្រា ១១៨២. ការកំណត់ចំណែកមត៌ក

១-មតកជនអាចកំណត់ចំណែកមត៌ក របស់សហសន្តតិជនតាមមតកសាសន៍ ឬអាច បង្ហាញ​ឆន្ទៈ​ផ្ទុយ​ពី​បញ្ញត្តិ​នៃមាត្រា ១១៦៣ (ចំណែកមត៌ករបស់អ្នកទទួលផលប្រយោជន៍ ពិសេស) នៃក្រមនេះ ស្ដីពី​ចំណែក​មត៌ករបស់បុគ្គលដែលបានទទួលផលប្រយោជន៍ពិសេស បាន ។    ប៉ុន្តែ ការ​កំណត់​ចំណែក​មត៌ក​ដែល​បំពាន​ភាគបម្រុង ត្រូវអនុលោមតាមបញ្ញត្តិ ស្តីពីភាគបម្រុង ។

២-បើមតកជន បានកំណត់ចំណែកមត៌ក ចំពោះសន្តតិជនតែម្នាក់ ឬ​ច្រើន​នាក់​ក្នុង​ចំណោម​សហ​សន្តតិជនទាំងអស់ ចំណែកមត៌ករបស់សហសន្តតិជនផ្សេងទៀត ត្រូវ​កំណត់​ដោយ​យោងតាម​បញ្ញត្តិ​នៃផ្នែកទី ៣ (ការសម្រួលចំណែកមត៌ក) ជំពូកទី ២ ។

មាត្រា ១១៨៣. ការកំណត់នូវវិធីបែងចែកដោយមតកសាសន៍ ជាអាទិ៍

មតកជន អាចកំណត់នូវវិធីបែងចែកតាមមតកសាសន៍ ឬអាចប្រគល់អាណត្តិឱ្យតតិយជនកំណត់វិធីនោះ ឬអាចហាមឃាត់មិនឱ្យបែងចែកនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលមិនលើសពី ៥ (ប្រាំ) ឆ្នាំ គិត​ចាប់​ពីពេល​ដែល​ចាប់ផ្តើម​សន្តតិកម្មនោះ បាន។

មាត្រា ១១៨៤. អនុប្បទានទ្រព្យសម្បត្តិ

ម្ចាស់បញ្ជាំអាចធ្វើប្រទានកម្មនូវទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ ឬមួយផ្នែក ឬអាចធ្វើប្រទានកម្មដោយមតកសាសន៍ តាម​វិធីដែលបានកំណត់នៅក្នុងមាត្រា ១១៩៩ (និយមន័យនៃអច្ច័យទាន) នៃក្រមនេះ បាន​នៅ​ក្នុង​ល័ក្ខខ័ណ្ឌ​ដែលអនុលោមតាមបញ្ញត្តិស្តីពីភាគ បម្រុង ។

មាត្រា ១១៨៥. អនុប្បទានទ្រព្យសម្បត្តិចំពោះសន្តតិជន

១-បើមតកជន បានធ្វើមតកសាសន៍ដែលមានអត្ថន័យជាការធ្វើអនុប្បទានទ្រព្យ សម្បត្តិជាក់លាក់តែមួយ ឬ​ច្រើនឱ្យទៅសហសន្តតិជនតែម្នាក់ ឬច្រើននាក់ មតកសាសន៍នោះត្រូវបានសន្មតថា បាន​កំណត់​នូវវិធី​បែងចែក​មត៌ក លើកលែងតែនៅក្នុងករណី ដែល​មតកសាសន៍​នោះមាន​អត្ថន័យ​ជាអច្ច័យទាន​យ៉ាង​ច្បាស់​លាស់ ដូចជាអច្ច័យទានដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងបន្ទុកជាអាទិ៍ ហើយ​បើ​តម្លៃ​នៃ​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ដែល​បាន​កំណត់​នោះ មានចំនួនលើសពីចំណែកមត៌ករបស់សន្តតិជននោះត្រូវសន្មតថា បានកំណត់ចំណែកមត៌កផង ដែរ ។

២-ក្នុងករណីដែលមតកជន បានធ្វើមតកសាសន៍ចំពោះ​ទ្រព្យសម្បត្តិ​តែមួយភាគ​នៅក្នុងចំណោមមក បើតម្លៃ​នៃទ្រព្យសម្បត្តិនោះ មានចំនួនតិចជាងចំណែកមត៌ក ដែលសន្តតិជននោះត្រូវទទួល លុះត្រា​តែពុំមាន​ការបង្ហាញឆន្ទៈផ្សេងទៀតនៅក្នុងមតកសាសន៍ នោះត្រូវសន្មតថា បានកំណត់ត្រឹមតែ​វិធីបែង​ចែក​មត៌កដែល​ត្រូវធ្លាក់​ទៅលើសន្តតិជននោះ តែប៉ុណ្ណោះ ។

មាត្រា ១១៨៦. ការកំណត់នូវអ្នកប្រតិបត្តិមតកសាសន៍

ម្ចាស់បណ្តាំអាចកំណត់អ្នកប្រតិបត្តិមតកសាសន៍ម្នាក់ ឬច្រើននាក់ ឬអាច​ប្រគល់​អាណត្តិឱ្យ​តតិយជន​កំណត់​អ្នកប្រតិបត្តិនោះ តាមមតកសាសន៍បាន ។

មាត្រា ១១៨៧. ចំណុចផ្សេងៗ

ក្រៅពីធ្វើមតកសាសន៍តាមចំណុចដែលបានកំណត់នៅក្នុងក្រមនេះ ម្ចាស់​បណ្តាំ​អាចធ្វើមតក​សាសន៍​ដោយ​ផ្តល់​ដំបូន្មាន ឬយោបល់ដើម្បីឱ្យមានភាពសុខដុមរមនាដល់ ក្រុមគ្រួសារ និងចំណុចផ្សេងៗទៀតបាន ។    នៅក្នុង​ករណីនេះ សន្តតិជន ជាអាទិ៍ ត្រូវគោរពទៅតាមមតកសាសន៍នោះ ។

ផ្នែកទី ៤

ការលុបចោលនូវមតកសាសន៍

មាត្រា ១១៨៨. ពេល និងទម្រង់នៃការលុបចោលនូវមតកសាសន៍

ម្ចាស់បញ្ជាំអាចលុបចោលនូវមតកសាសន៍ មួយភាគ ឬទាំងមូលនៅពេលណាក៏បាន ដោយ​យោង​តាម​បញ្ញត្តិនៃផ្នែកទី ៤ (ការលុបចោលនូវមតកសាសន៍) នេះ ។

មាត្រា ១១៨៩. ការលុបចោលដោយទម្រង់នៃមតកសាសន៍

១-ម្ចាស់បណ្តាំអាចលុបចោលនូវមតកសាសន៍ មួយភាគ ឬទាំងមូលបានតាមទម្រង់នៃមតកសាសន៍ ។

២-បើមតកសាសន៍ដែលបានធ្វើក្រោយនេះ មានភាពផ្ទុយនឹងមតកសាសន៍ដែលបានធ្វើមុនត្រូវចាត់ទុកថា មតកសាសន៍ដែលបានធ្វើក្រោយនោះ បានលុបចោលមតកសាសន៍ដែលបានធ្វើមុន ចំពោះ​ផ្នែក​ដែល​ផ្ទុយគ្នានោះ ។

មាត្រា ១១៩០. ការលុបចោលមតកសាសន៍ ដោយការចាត់ចែងនាពេលនៅរស់

បើម្ចាស់បណ្តាំ បានធ្វើអនុប្បទាន ឬបានធ្វើសកម្មភាពផ្សេងទៀត ចំពោះវត្ថុដែលជាកម្មវត្ថុនៃមតកសាសន៍ នា​ពេលនៅរស់ត្រូវចាត់ទុកថា ម្ចាស់បណ្តាំបានលុបចោលមតកសាសន៍ ចំពោះ​ផ្នែក​ដែល​ផ្ទុយ​នឹង​អនុប្បទាន ឬសកម្មភាពផ្សេងនោះ ។

មាត្រា ១១៩១. ការលុបចោលដោយការបដិសេធលិខិតមតកសាសន៍ ជាអាទិ៍

បើម្ចាស់បណ្តាំ បានបំផ្លាញច្បាប់ដើមនៃមតកសាសន៍ ដោយចេតនាត្រូវចាត់ទុកថា បាន​លុប​ចោល​មតក​សាសន៍ ចំពោះផ្នែកដែលត្រូវបានបំផ្លាញនោះ ។   បញ្ញត្តិនេះត្រូវយក មកអនុវត្តដូចគ្នាផងដែរ ចំពោះ​ករណី​ដែលម្ចាស់បណ្តាំបានបំផ្លាញវត្ថុ ដែលជាកម្មវត្ថុនៃមតកសាសន៍ ដោយចេតនា ។

មាត្រា ១១៩២. ការបោះបង់សិទ្ធិលុបចោលមតកសាសន៍

ម្ចាស់បណ្តុំមិនអាចបោះបង់សិទ្ធិលុបចោលមតកសាសន៍ បានឡើយ ។

មាត្រា ១១៩៣. ការលុបចោលអច្ច័យទានដែលភ្ជាប់បន្ទុក

បើអច្ច័យលាភីពុំបានអនុវត្តករណីយកិច្ចដែលម្ចាស់បណ្តាំ បានតម្រូវឱ្យអច្ច័យលាភី នោះ​ទទួល​បន្ទុក​ជាថ្នូរ​នឹង​អច្ច័យទានទេ អ្នកប្រតិបត្តិមតកសាសន៍ ឬបើគ្មានអ្នកប្រតិបត្តិមតកសាសន៍នោះទេ សន្តតិ​ជន​អាច​ដាស់​តឿន​ឱ្យអច្ច័យលាភីនោះ អនុវត្តករណីយកិច្ចនោះ ដោយកំណត់អំឡុងពេលសមរម្យ ហើយ​ប្រសិន​បើ​អច្ច័យ​លាភី​នោះមិនបានអនុវត្តករណីយកិច្ច នៅក្នុងអំឡុងពេលនោះទេ អ្នកប្រតិបត្តិមតកសាសន៍ ឬ​សន្តតិជន​នោះ​អាចទាមទារទៅតុលាការ ឱ្យលុបចោលអច្ច័យទាននោះ បាន ។

ផ្នែកទី ៥

អានុភាពនៃមតកសាសន៍

មាត្រា ១១៩៤. ពេលដែលមតកសាសន៍បង្កើតអានុភាព

១-មតកសាសន៍ ត្រូវបង្កើតអានុភាពចាប់ពីពេលដែលម្ចាស់បណ្តាំ បានទទួលមរណភាព។

២-នៅក្នុងករណីដែលមតកសាសន៍ ភ្ជាប់ជាមួយនឹងល័ក្ខខ័ណ្ឌបង្អង់ បើ​ល័ក្ខខ័ណ្ឌ​នោះ​ត្រូវ​បាន​បំពេញ​នៅ​ក្រោយ​ពេលដែលម្ចាស់បណ្តាំ បានទទួលមរណភាព មតកសាសន៍នោះ ត្រូវមានអានុភាព ចាប់​ពី​ពេល​ដែល​ល័ក្ខខ័ណ្ឌនោះត្រូវបានបំពេញ ។

មាត្រា ១១៩៥. អានុភាពនៃការកំណត់ចំណែកមត៌ក ជាអាទិ៍

១-បើមតកជន បានកំណត់ចំណែកមត៌ក ឬវិធីបែងចែកមត៌កដោយធ្វើអនុប្បទាន ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ជាក់​លាក់​តែមួយ ឬច្រើនឱ្យចំពោះសន្តតិជនតែម្នាក់ ឬច្រើននាក់ដោយមតកសាសន៍ ទ្រព្យសម្បត្តិជាក់លាក់នោះ ត្រូវធ្លាក់ទៅសន្តតិជនដែលនឹងត្រូវទទួលទ្រព្យសម្បត្តិនោះដោយស្វ័យប្រវត្តិព្រមគ្នានឹងពេលមតកសាសន៍នោះបង្កើតអានុភាព ។

២-នៅក្នុងករណីដែលមតកសាសន៍ ភ្ជាប់ជាមួយនឹងល័ក្ខខ័ណ្ឌបង្អង់ បើ​ល័ក្ខខ័ណ្ឌ​នោះ​ត្រូវ​បាន​បំពេញ​នៅ​ក្រោយ​ពេលដែលម្ចាស់បណ្តាំ បានទទួលមរណភាពទ្រព្យសម្បត្តិ ដែលបានកំណត់នៅក្នុងកថាខណ្ឌទី ១ ខាងលើនេះ ត្រូវចាត់ទុកថា ត្រូវ​បាន​ធ្លាក់​ទៅ​សន្តតិជន​ដែល​នឹង​ត្រូវ​ទទួល​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​នោះ​ដោយ​ប្រតិ​សកម្ម គិតចាប់តាំងពីពេល ដែលមតកជននោះ បានទទួលមរណភាព ។

មាត្រា ១១៩៦. មរណភាពនៃជនដែលត្រូវបានសន្មតថាជាសន្តតិជន ជាអាទិ៍

១-នៅក្នុងករណីដែលមតកជន បានកំណត់ចំណែកមត៌ករបស់សន្តតិជន ឬវិធីនៃការបែងចែកមត៌ក ដោយ​មតក​សាសន៍ បើជនដែលត្រូវបានសន្មតថាជាសន្តតិជន បានទទួលមរណភាព នៅមុន​ពេលចាប់​ផ្ដើម​សន្តតិកម្ម ឬបានបាត់បង់សិទ្ធិសន្តតិកម្ម ដោយត្រូវនឹងបញ្ញត្តិនៃមាត្រា ១១៥០ (អភ័ព្វ​បុគ្គល​នៃ​សន្តតិកម្ម​ជាអាទិ៍) នៃក្រមនេះ ឬដោយការកាត់កាល់សន្តតិជន ការកំណត់នោះត្រូវបានចាត់ទុកថា បាន​ធ្វើ​ចំពោះអ្នកទទួលសន្តតិកម្មជំនួសរបស់ជនដែលត្រូវ បានសន្មតថាជាសន្តតិជននោះ ។

២-ក្នុងករណីដែល បានកំណត់នៅក្នុងកថាខណ្ឌទី ១ ខាងលើនេះ បើ​គ្មាន​អ្នក​ទទួល​សន្តតិ​កម្ម​ជំនួស​ជន​ដែល​ត្រូវបានសន្មតថាជាសន្តតិជននោះទេ ការកំណត់ចំពោះជនដែលត្រូវបានសន្មតថាជាសន្តតិជននោះ ពុំ​ត្រូវបង្កើតអានុភាពឡើយ ។    បញ្ញត្តិនេះត្រូវយកមកអនុវត្តដូចគ្នាផងដែរ ចំពោះករណីដែលសន្តតិជន បាន​បោះបង់សន្តតិកម្ម ។

៣-ទោះបីមានបញ្ញត្តិនៃកថាខណ្ឌទី ១ ឬទី ២ ខាងលើនេះក៏ដោយ បើ​មតកជន​បានបង្ហាញ​ឆន្ទៈ​ផ្សេង​ក្នុងមតកសាសន៍ ត្រូវអនុលោមតាមឆន្ទៈនោះ ។

មាត្រា ១១៩៧. ការកម្រិតនូវមតកសាសន៍ ចំពោះអ្នកអាណាព្យាបាល ជាអាទិ៍

១-ថិជនដែលនៅក្រោមអាណាព្យាបាលទូទៅបានធ្វើមតកសាសន៍ ដែលជាផល ប្រយោជន៍​ដល់​អ្នក​អាណា​ព្យាបាល ឬសហព័ទ្ធ ឬបច្ឆាញាតិផ្ទាល់របស់អ្នកអាណាព្យាបាល នោះ នៅមុន​ពេល​បញ្ចប់​ការ​គណនា​នូវ​ចំណូល​ចំណាយក្នុងកិច្ចការអាណាព្យាបាល មតកសាសន៍នោះត្រូវចាត់ទុកជាមោឃៈ ។

២-បញ្ញត្តិនៃកថាខណ្ឌទី ១ ខាងលើនេះ មិនត្រូវយកមកអនុវត្តឡើយ ចំពោះករណី ដែល​ញាតិ​លោហិត​ផ្ទាល់​សហព័ទ្ធ ឬបងប្អូនបង្កើតជាអ្នកអាណាព្យាបាលទូទៅ ។

មាត្រា ១១៩៨. សិទ្ធិទទួលទ្រព្យសម្បត្តិ ក្នុងករណីដែលអច្ច័យទានមោឃៈ ជាអាទិ៍

បើអច្ច័យទានពុំបានបង្កើតអានុភាព ដោយសារអច្ច័យលាភីជាអភ័ព្វបុគ្គល ឬទទួល មរណភាព ឬ​ដោយ​សារ​ហេតុ​ផ្សេងទៀត ឬបើពុំបានបង្កើតអានុភាពដោយសារការបោះបង់ទ្រព្យដែលអច្ច័យលាភីត្រូវទទួលនោះ ត្រូវធ្លាក់​ទៅសន្តតិជនរបស់មតកជន ។     ប៉ុន្តែ បើម្ចាស់បណ្តាំ បានបង្ហាញឆន្ទៈផ្សេងក្នុងមតកសាសន៍ ត្រូវ​អនុលោមតាមឆន្ទៈនោះ ។

ផ្នែកទី ៦

អច្ច័យទាន

មាត្រា ១១៩៩. និយមន័យនៃអច្ច័យទាន

អច្ច័យទានសកល គឺជាប្រទានកម្មដែលម្ចាស់បណ្តាំធ្វើទៅឱ្យមនុស្សម្នាក់ ឬច្រើននាក់ នូវ​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ទាំង​អស់ ឬមួយផ្នែកដែលកំណត់ទៅតាមភាគ រីឯអច្ច័យទានមានកំណត់ គឺ​ជា​ប្រទានកម្ម​ដែល​កំណត់​ទ្រព្យសម្បត្តិ​ជាក់លាក់ទៅឱ្យមនុស្សម្នាក់ ឬច្រើននាក់ដោយមតកសាសន៍ ។

មាត្រា ១២០០. មរណភាពរបស់អច្ច័យលាភី

១-អច្ច័យទាន ពុំបង្កើតអានុភាពឡើយ បើអច្ច័យលាភីបានទទួលមរណភាពនៅមុន ឬ ក្នុង​ពេល​ដែល​ម្ចាស់​បណ្តាំ​ទទួលមរណភាព ។     បញ្ញត្តិនេះត្រូវយកមកអនុវត្តដូចគ្នាផង ដែរ ចំពោះ​ករណី​ដែល​អច្ច័យ​ទាន​ភ្ជាប់​ជាមួយ​នឹងល័ក្ខខ័ណ្ឌបង្អង់ ហើយអច្ច័យលាភីបានទទួលមរណភាព នៅមុនពេល​ដែល​ល័ក្ខខ័ណ្ឌ​នោះត្រូវបានបំពេញ ។

២-ទោះបីមានបញ្ញត្តិនៃកថាខណ្ឌទី១ ខាង​លើនេះ​ក៏ដោយ​បើម្ចាស់​បណ្ដាំ​បាន​បង្ហាញ​ឆន្ទៈ​ផ្សេង​ក្នុង​មតក​សាសន៍ ត្រូវអនុលោមតាមឆន្ទៈនោះ ។

៣-ក្នុងករណីដែលសន្តតិជនដែលត្រូវបានសន្មត ជាអច្ច័យលាភីបញ្ញត្តិនៃកថាខណ្ឌទី ១ ខាងលើនេះ មិន​រារាំង​ចំពោះការយកបញ្ញត្តិនៃកថាខណ្ឌទី ១ មាត្រា ១១៩៦ (មរណ​ភាព​នៃ​ជន​ដែល​ត្រូវ​បាន​សន្មត​ថា​ជា​សន្តតិជន​ជាអាទិ៍) នៃក្រមនេះ មកអនុវត្តឡើយ ។

មាត្រា ១២0១. ការបោះបង់អច្ច័យទាន

១-នៅក្រោយពេល​ដែលម្ចាស់​បណ្តាំបាន​ទទួលមរណភាព​អច្ច័យលាភី​អាចបោះបង់​អច្ច័យទាន​នៅពេល​ណា​ក៏​បាន។ ប៉ុន្តែចំពោះការបោះបង់អច្ច័យទានសកល​ត្រូវអនុលោមតាម​បញ្ញត្តិស្តីពីការបោះបង់សន្តតិកម្ម ។

២-ការបោះបង់អច្ច័យទាន ត្រូវមានអានុភាពប្រតិកម្មចាប់ពីពេលដែលម្ចាស់បណ្ដាំ បានទទួលមរណភាព ។

មាត្រា ១២០២. ការដាស់តឿនរបស់ជនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងផលប្រយោជន៍

បុគ្គលដែលមានករណីយកិច្ចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអច្ច័យទាន ឬជនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងផលប្រយោជន៍ អាច​ដាស់​តឿន​ឱ្យអច្ច័យលាភីទទួលស្គាល់ ឬបោះបង់អច្ច័យទានបានដោយកំណត់អំឡុងពេលសមរម្យ ។   បើ​អច្ច័យ​លាភីមិនបានបង្ហាញឆន្ទៈ ចំពោះបុគ្គលដែលមានករណីយកិច្ចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអច្ច័យទាន នៅ​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​ដែលបានកំណត់នោះទេ ត្រូវចាត់ទុកថា អច្ច័យលាភីបានទទួលស្គាល់អច្ច័យទាននោះ ។

មាត្រា ១២០៣. ការបោះបង់ ឬការទទួលស្គាល់ដោយសន្តតិជនរបស់អច្ច័យលាភី

បើអច្ច័យលាភី បានទទួលមរណភាពដោយមិនបានទទួលស្គាល់ ឬបោះបង់​អច្ច័យទាន​ទេ សន្តតិជន​​របស់អច្ច័យលាភីនោះ អាចទទួលស្គាល់ ឬ​បោះបង់អច្ច័យ​ទាន​បាន​ត្រឹម​ទំហំ​នៃសិទ្ធិ​លើសន្តតិកម្ម​របស់​ខ្លួន។    ប៉ុន្តែ បើម្ចាស់បណ្តាំបានបង្ហាញឆន្ទៈផ្សេងក្នុងមតកសាសន៍ ត្រូវអនុលោមតាមឆន្ទៈនោះ ។

មាត្រា ១២០៤. ការលុបចោលនូវការទទួលស្គាល់ ឬការបោះបង់

១-ការទទួលស្គាល់ ឬការបោះបង់អច្ច័យទានពុំអាចលុបចោលវិញបានទេ ។

២-បញ្ញត្តិនៃកថាខណ្ឌទី ២ នៃមាត្រា ១២៥២ (ការលុបចោលការយល់ព្រម ឬការបោះបង់) នៃក្រមនេះ ត្រូវយកមកអនុវត្តដូចគ្នាផងដែរ ចំពោះការទទួលស្គាល់ និងការបោះបង់អច្ច័យទាននេះ ។

មាត្រា ១២០៥. ការទទួលស្គាល់ ឬបោះបង់ក្នុងករណីដែលអច្ច័យលាភីជាសន្តតិជន

១-ក្នុងករណីដែលអច្ច័យលាភីជាសន្តតិជន បើបានបោះបង់សន្តតិកម្មបុគ្គល​នោះត្រូវបានចាត់ទុកថា បាន​បោះបង់អច្ច័យទានផងដែរ ។   អច្ច័យលាភីនោះ មិនអាចទទួលស្គាល់អច្ច័យទាន ដោយ​បោះបង់​សន្តតិកម្ម​បាន​ឡើយ ។

២-ទោះបី បានទទួលស្គាល់សន្តតិកម្មហើយក៏ដោយ ក៏អច្ច័យលាភីដែលបានកំណត់ នៅក្នុងកថា​ខណ្ឌទី ១ ខាង​លើនេះ អាចបោះបង់អច្ច័យទានមានកំណត់បានដែរ ។

មាត្រា ១២០៦. សិទ្ធិទទួលផលរបស់អច្ច័យលាភី

អច្ច័យលាភីអាចទទួលផល ចាប់តាំងពីពេលដែលខ្លួនអាចទាមទារឱ្យអនុវត្តអច្ច័យទាន បាន ។    ប៉ុន្តែ បើ​ម្ចាស់បណ្តាំបានបង្ហាញឆន្ទៈផ្សេងក្នុងមតកសាសន៍ ត្រូវអនុលោមតាមឆន្ទៈនោះ ។

មាត្រា ១២០៧. អច្ច័យទាននៃសិទ្ធិដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងមត៌ក

អច្ច័យទានពុំមានអានុភាពឡើយ បើសិទ្ធិដែលជាកម្មវត្ថុនៃអច្ច័យទាននោះ ពុំស្ថិត​នៅក្នុងមត៌ក​នៅ​ពេលដែល​ម្ចាស់បណ្តាំបានទទួលមរណភាព ។

មាត្រា ១២០៨. អច្ច័យទាននៃវត្ថុ ឬសិទ្ធិដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងសិទ្ធិរបស់តតិយជន

បើវត្ថុឬសិទ្ធិដែលជាកម្មវត្ថុនៃអច្ច័យទានជាកម្មវត្ថុនៃសិទ្ធិរបស់តតិយជន នៅពេល​ដែល​ម្ចាស់បណ្ដាំ​​ទទួល​មរណភាព អច្ច័យលាភីមិនអាចទាមទារឱ្យរំលត់សិទ្ធិនោះ ចំពោះ​ជន​ដែល​មាន​ករណីយកិច្ច​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​អច្ច័យទានបានឡើយ ។

មាត្រា ១២០៩. ឧបាទេសកម្មលើវត្ថុ

១-បើម្ចាស់បណ្តាំមានសិទ្ធិទាមទារប្រាក់សំណង ចំពោះតតិយជន ដោយការបាត់បង់ ឬកែប វត្ថុ​ដែល​ជា​កម្មវត្ថុ​នៃអច្ច័យទាន ឬបាត់បង់ការកាន់កាប់វត្ថុនោះ ត្រូវសន្មតថា បានយកសិទ្ធិនោះ មក​ធ្វើ​ជា​កម្មវត្ថុនៃអច្ច័យទាន ។

២-ក្នុងករណីដែលវត្ថុដែលជាកម្មវត្ថុនៃអច្ច័យទាន មានភាពជាប់គ្នាលាយគ្នា ឬច្របល់​គ្នា​នឹង​វត្ថុ​ផ្សេង​ទៀត​បើ​ម្ចាស់បណ្តាំ បានក្លាយជាកម្មសិទ្ធិករតែឯង ឬ​ជា​ម្ចាស់​កម្មសិទ្ធិ​អវិភាគ​នៃ​វត្ថុ​ដែល​បាន​ផ្សំ​ដោយ​យោង​តាម​បញ្ញត្តិ​នៃមាត្រា ១៨៦ (ការជាប់គ្នារវាងចលនវត្ថុ និង អចលនវត្ថុ) ឬមាត្រា ១៩៨ (ការជាប់​គ្នាការ​លាយ​ច្របល់​គ្នានៃចលនវត្ថុ) នៃក្រមនេះ ត្រូវសន្មតថា ម្ចាស់បណ្តាំបានយកកម្មសិទ្ធទាំងអស់ ឬកម្មសិទ្ធិ អវិភាគនោះមកធ្វើជាកម្មវត្ថុនៃអច្ច័យទាន ។

មាត្រា ១២១0. ឧបាទេសកម្មលើវត្ថុ នៃអច្ច័យទាននៃសិទ្ធិលើបំណុល

១-ក្នុងករណីដែលសិទ្ធិលើបំណុលត្រូវបានយកមកធ្វើជាកម្មវត្ថុនៃអច្ច័យទាន បើម្ចាស់​បណ្តាំ​បាន​ទទួល​សំណង ហើយថើវត្ថុដែលបានទទួលនោះ នៅតែមានក្នុងមត៌ក ត្រូវសន្មតថា បានយក​វត្ថុ​នោះ​មក​ធ្វើ​ជា​កម្ម​វត្ថុ​នៃអច្ច័យទាន ។

២-ចំពោះសិទ្ធិលើបំណុលដែលមានគោលបំណងសងជាប្រាក់ត្រូវសន្មតថា បានយកប្រាក់ និងប្រាក់បញ្ញើ មកធ្វើជាកម្មវត្ថុនៃអច្ច័យទាន ត្រឹមកម្រិតនៃបាក់ដែលមាននៅក្នុងមត៌ក និង​ប្រាក់​ដែល​បាន​បញ្ចូល​ក្នុង​ប្រាក់​បញ្ញើ ក្រោយពីបានសង ។

មាត្រា ១២១១. ការទទួលខុសត្រូវរបស់អច្ច័យលាភី នៅក្នុងអច្ច័យទានភ្ជាប់បន្ទុក

១-ជនដែលបានទទួលអច្ច័យទានភ្ជាប់បន្ទុក ត្រូវ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ក្នុង​ការ​អនុវ​ត្ត​ករណីយ​កិច្ច​ដែល​ខ្លួន​ទទួល​បន្ទុក ត្រឹមតែកម្រិតដែលមិនលើសពីតម្លៃនៃកម្មវត្ថុនៃអច្ច័យទាន នោះប៉ុណ្ណោះ ។

២-បើតម្លៃនៃកម្មវត្ថុនៃអច្ច័យទានភ្ជាប់បន្ទុកបានចុះថយ ដោយ​សារការ​ទទួលស្គាល់​សន្តតិកម្ម​ដោយ​​មាន​កម្រិត ឬដោយសារការទាមទារកាត់បន្ថយដើម្បីបង្គ្រប់ភាគ បម្រុង​អច្ច័យ​លាភី​ត្រូវរួចផុត​ពីករណីយកិច្ច​ដែល​ខ្លួនត្រូវទទួលបន្ទុក តាមសមាមាត្រនៃភាគដែលចុះថយនោះ ។    ប៉ុន្តែ បើម្ចាស់​បណ្តាំ​បាន​បង្ហាញ​ឆន្ទៈ​ផ្សេងក្នុងមតកសាសន៍ ត្រូវអនុលោមតាមឆន្ទៈនោះ ។

មាត្រា ១២១២. សិទ្ធិ និងករណីយកិច្ចរបស់អច្ច័យលាភីសកល

១-អច្ច័យលាភីសកល មានសិទ្ធិ និងករណីយកិច្ច ដូចគ្នានឹងសន្តតិជន ។

២-បើមតិកទាំងអស់ត្រូវបានធ្វើអច្ច័យទានសកលឱ្យទៅបុគ្គលផ្សេង ដែលមិនមែនជាសន្តតិជន សន្តតិជន​ត្រូវ​បានចាត់ទុកថា មិនបានទទួលសន្តតិកម្មលើកលែងតែសិទ្ធិលើភាគបម្រុង ។

ផ្នែកទី ៧

ការប្រតិបត្តិមតកសាសន៍

មាត្រា ១២១៣. ការពិនិត្យបញ្ជាក់ និងការបើកលិខិតមតកសាសន៍

១-អ្នកថែរក្សាគ្រប់គ្រងលិខិតមតកសាសន៍ ត្រូវដាក់ពាក្យសុំការបញ្ជាក់លិខិតនោះ ដោយ​ភ្ជាប់​លិខិត​មតក​សាសន៍​នោះជូនទៅតុលាការ ដោយគ្មានការយឺតយ៉ាវ ក្រោយពីខ្លួន បានដឹងអំពីការចាប់ផ្ដើមសន្តតិកម្ម ។     បញ្ញត្តិ​នេះត្រូវយកមកអនុវត្តដូចគ្នាផងដែរចំពោះ ករណីដែលគ្មានអ្នកថែរក្សាគ្រប់គ្រង ក្រោយ​ពេល​ដែល​សន្តតិជន ឬអ្នកពាក់ព័ន្ធ នឹងផលប្រយោជន៍ផ្សេងទៀត បានរកឃើញលិខិតមតកសាសន៍នោះ ។

២-បញ្ញត្តិនៃកថាខណ្ឌទី ១ ខាងលើនេះ មិនត្រូវយកមកអនុវត្តឡើយចំពោះមតកសាសន៍ដែល បាន​ធ្វើ​ដោយ​លិខិតយថាភូត ។

៣-លិខិតមតកសាសន៍ដែលបិទដោយប្រថាប់ត្រា អាច​បើក​បាន​តែនៅ​តុលាការ​ដោយ​មាន​វត្ត​មាន​របស់​អ្នក​សង្កេត​ការណ៍ជាសន្តតិជន ឬអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងផលប្រយោជន៍ ឬអ្នកតំណាងរបស់ជននោះ ។

៤-បុគ្គលដែលបានបើកលិខិតមតកសាសន៍ នៅក្រៅតុលាការដោយផ្ទុយ នឹងបញ្ញត្តិនៃកថាខណ្ឌទី ៣​ខាង​លើនេះ នឹងត្រូវពិន័យស៊ីវិលជាបាក់មិនលើសពី ១.០០០.០០០ (មួយលាន) រៀល ។

៥-ចំពោះលិខិតមតកសាសន៍ ទោះបីជាបានបើកនៅក្រៅតុលាការដោយផ្ទុយនឹង បញ្ញត្តិនៃកថាខណ្ឌទី ៣ ខាង​លើនេះ ក៏ដោយមិនត្រូវបាត់បង់អានុភាព ដោយសារតែមូលហេតុនោះឡើយ ។

មាត្រា ១២១៤. ការកំណត់អ្នកប្រតិបត្តិមតកសាសន៍

១-បើម្ចាស់បណ្តាំ បានប្រគល់អាណត្តិឱ្យតតិយជនកំណត់​អ្នកប្រតិបត្តិមតកសាសន៍តាមមតកសាសន៍ ជន​ដែល​បានទទួលអាណត្តិត្រូវកំណត់អ្នកប្រតិបត្តិមតកសាសន៍ ហើយ ត្រូវ​ជូន​ដំណឹង​នោះ​ទៅ​ឱ្យ​សន្តតិជន​ដោយ​គ្មានការយឺតយ៉ាវ ។

២-ថិជនដែលបានទទួលអាណត្តិដែលបានកំណត់នៅក្នុងកថាខណ្ឌទី ១ ខាងលើ នេះ​មាន​បំណង​លា​ឈប់​ពី​អាណត្តិនោះជននោះត្រូវជូនដំណឹងអំពីហេតុនោះ ទៅឱ្យសន្តតិជន ដោយគ្មានការយឺតយ៉ាវ ។

មាត្រា ១២១៥. ការកាន់មុខងាររបស់អ្នកប្រតិបត្តិមតកសាសន៍

បើអ្នកប្រតិបត្តិមតកសាសន៍ បានយល់ព្រមកាន់មុខងារ ហើយអ្នកប្រតិបត្តិមតកសាសន៍នោះ ត្រូវ​អនុវត្ត​ភារកិច្ចនោះភ្លាមៗ ។

មាត្រា ១២១៦. ការដាស់តឿនឱ្យអ្នកប្រតិបត្តិមតកសាសន៍កាន់មុខងារ

១-សន្តតិជន ឬជនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងផលប្រយោជន៍ផ្សេងទៀត អាចកំណត់អំឡុង ពេលសមរម្យ ហើយ​ដាស់​តឿនចំពោះជនដែលត្រូវបានកំណត់ជាអ្នកប្រតិបត្តិមតកសាសន៍ ឱ្យ​ឆ្លើយ​បញ្ជាក់​ច្បាស់​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​នោះ អំពីការយល់ព្រម ឬមិនយល់ព្រមកាន់មុខងារជាអ្នកប្រតិបត្តិមតកសាសន៍បាន ។    បើ​អ្នក​ប្រតិបត្តិ​មតកសាសន៍ មិនបានឆ្លើយបញ្ជាក់ច្បាស់ ក្នុងអំឡុងពេលនោះទេត្រូវចាត់ទុកថា បាន​លា​ឈប់​ពី​ការងារ​នោះ ។

២-បញ្ញត្តិនៃវាក្យខណ្ឌទី ១ នៃកថាខណ្ឌទី ១ ខាងលើនេះ ត្រូវ​យក​មក​អនុវត្ត​ដូច​គ្នា​ផង​ដែរ​ចំពោះ​ករណី​ដែល​តតិយជន ដែលត្រូវបានប្រគល់អាណត្តិឱ្យកំណត់អ្នកប្រតិបត្តិ មតកសាសន៍ ពុំបាន​កំណត់​អ្នក​ប្រតិបត្តិ​មតកសាសន៍ ឱ្យបានឆាប់រហ័ស ។    ក្នុងករណីនេះ បើតតិយជននោះមិន បាន​កំណត់​អ្នក​ប្រតិបត្តិ​មតកសាសន៍ នៅក្នុងអំឡុងពេលនោះទេ ត្រូវចាត់ទុកថា បានលាឈប់ពីអាណត្តិនោះ ។

មាត្រា ១២១៧. បុគ្គលដែលមិនអាចក្លាយជាអ្នកប្រតិបត្តិមតកសាសន៍

ជននៅក្រោមអាណាព្យាបាលទូទៅ ជននៅក្រោមហិតូបត្ថម្ភអនីតិជន និងជនធនញ្ជ័យពុំ​អាច​ធ្វើ​ជា​អ្នក​ប្រតិបត្តិ​មតកសាសន៍ បានឡើយ ។

មាត្រា ១២១៨. ការជ្រើសតាំងអ្នកប្រតិបត្តិមតកសាសន៍

បើគ្មានអ្នកប្រតិបត្តិមតកសាសន៍ទេ ឬបើបាត់បង់អ្នកប្រតិបត្តិមតកសាសន៍ តុលាការ​អាច​ជ្រើស​តាំង​អ្នក​ប្រតិបត្តិមតកសាសន៍ បានតាមការទាមទាររបស់សន្តតិជន ឬអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងផលប្រយោជន៍ ។

មាត្រា ១២១៩. ការធ្វើបញ្ជីសារពើភ័ណ្ណនៃទ្រព្យសម្បត្តិ

១-អ្នកប្រតិបត្តិមតកសាសន៍ត្រូវធ្វើបញ្ជីសារពើភ័ណ្នៃទ្រព្យសម្បត្តិ ហើយប្រគល់​បញ្ជី​សារពើភ័ណ្ឌនោះ​ទៅឱ្យ​សន្តតិជន ដោយគ្មានការយឺតយ៉ាវ ។

២-សន្តតិជន អាចមានវត្តមាននៅពេលដែលអ្នកប្រតិបត្តិមតកសាសន៍ ធ្វើ​បញ្ជី​សារពើភ័ណ្ឌ​នៃ​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​បាន ។

មាត្រា ១២២០. សិទ្ធិអំណាចមុខនាទី នៃអ្នកប្រតិបត្តិមតកសាសន៍

អ្នកប្រតិបត្តិមតកសាសន៍ មានសិទ្ធិ និងករណីយកិច្ចក្នុងការគ្រប់គ្រងមត៌ក និងធ្វើ​នូវរាល់​សកម្មភាព​ផ្សេង​ទៀត​ដែលចាំបាច់ដើម្បីប្រតិបត្តិមតកសាសន៍ ។

មាត្រា ១២២១. ការបាត់បង់នូវសិទ្ធិចាត់ចែងរបស់សន្តតិជន

១-បើមានអ្នកប្រតិបត្តិមតកសាសន៍ សន្តតិជនពុំអាចចាត់ចែងមត៌ក ឬធ្វើ​សកម្មភាព​ផ្សេងទៀត​ដែលនាំ​ឱ្យ​រារាំង​ដល់ការប្រតិបត្តិមតកសាសន៍ បានឡើយ ។

២-ការចាត់ចែងដែល បានធ្វើផ្ទុយនឹងបញ្ញត្តិនៃកថាខណ្ឌទី១ ខាងលើនេះ ពុំមាន អានុភាពឡើយ ។

មាត្រា ១២២២. ការប្រតិបត្តិមតកសាសន៍ ចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានកំណត់ជាក់លាក់

ក្នុងករណីមតកសាសន៍ ទាក់ទងនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានកំណត់ជាក់លាក់បញ្ញត្តិ ចាប់ពីមាត្រា ១២១៩ (ការធ្វើបញ្ជីសារពើភ័ណ្ណនៃទ្រព្យសម្បត្តិ) រហូតដល់មាត្រា ១២២១ (ការបាត់​បង់​នូវ​សិទ្ធិ​ចាត់​ចែង​របស់​សន្តតិ​ជន) នៃក្រមនេះ ត្រូវយកមកអនុវត្តចំពោះតែទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិនោះប៉ុណ្ណោះ ។

មាត្រា ១២២៣. ឋានៈនៃអ្នកប្រតិបត្តិមតកសាសន៍

១-អ្នកប្រតិបត្តិមតកសាសន៍ ត្រូវធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងនាមជាអ្នកប្រតិបត្តិមតកសាសន៍ ចំពោះ​មតិក​ដែល​ខ្លួន​ត្រូវប្រតិបត្តិ ។

២-សកម្មភាពដែលអ្នកប្រតិបត្តិមតកសាសន៍ បានធ្វើជាមុខនាទីត្រូវមានអានុភាព ផ្ទាល់ចំពោះសន្តតិជន ។

មាត្រា ១២២៤. សិទ្ធិជ្រើសតាំងបន្ត របស់អ្នកប្រតិបត្តិមតកសាសន៍

១-បើគ្មានមូលហេតុដែលពុំអាចជៀសវាង បានទេអ្នកប្រតិបត្តិមតកសាសន៍ ពុំ​អាច​ឱ្យ​តតិយជន​អនុវត្ត​ភារកិច្ច​របស់ខ្លួនបានឡើយ ។    ប៉ុន្តែ បញ្ញត្តិនេះមិនត្រូវយកមកអនុវត្តឡើយ ចំពោះ​ករណី​ដែល​ម្ចាស់​បណ្តាំ​បានបង្ហាញឆន្ទៈផ្សេងនៅក្នុងមតកសាសន៍ ។

២-ក្នុងករណីដែលអ្នកប្រតិបត្តិមតកសាសន៍ បានឱ្យតតិយជនអនុវត្តភារកិច្ចរបស់ខ្លួន ដោយ​យោង​តាម​បញ្ញត្តិ​នៃកថាខណ្ឌទី ១ ខាងលើនេះ អ្នកប្រតិបត្តិមតកសាសន៍នោះត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការជ្រើសតាំង និងការត្រួតពិនិត្យជននោះ ចំពោះអច្ច័យលាភី និងសន្តតិជន ។   បើអ្នកប្រតិបត្តិមតកសាសន៍ បាន​ឱ្យ​តតិយជន​អនុវត្តភារកិច្ចនោះ ដោយផ្ទុយ នឹងបញ្ញត្តិនៃកថាខណ្ឌទី ១ ខាងលើនេះ ត្រូវ​សង​សំណង​នៃ​ការខូចខាតដែលកើតឡើង ដោយសារហេតុនោះ ចំពោះអច្ច័យលាភី និងសន្តតិជន ។

មាត្រា ១២២៥. សហអ្នកប្រតិបត្តិមតកសាសន៍

១-ក្នុងករណីដែលអ្នកប្រតិបត្តិមតក​សាសន៍មានច្រើននាក់ការអនុវត្ត​ភារកិច្ចនោះត្រូវសម្រេច​ដោយសំឡេង​លើស​ពីពាក់កណ្តោល ។    ប៉ុន្តែ បើម្ចាស់បណ្តាំបានបង្ហាញឆន្ទៈផ្សេងក្នុងមតកសាសន៍ ត្រូវ​អនុ​លោម​តាម​ឆន្ទៈ​នោះ ។

២-ទោះបីមានបញ្ញត្តិនៃកថាខណ្ឌទី ១ ខាងលើនេះក៏ដោយអ្នកប្រតិបត្តិមតកសាសន៍នីមួយៗ អាច​ធ្វើ​សកម្មភាព​រក្សាទុក បាន ។

មាត្រា ១២២៦. កម្រៃរបស់អ្នកប្រតិបត្តិមតកសាសន៍

១-អ្នកប្រតិបត្តិមតកសាសន៍ អាចទទួលកម្រៃដែលបានកំណត់នៅក្នុងមតកសាសន៍បាន ។

២-ក្នុងករណីដែលមតកសាសន៍ពុំបានកំណត់កម្រៃទេ តុលាការ​ត្រូវកំណត់​ចំនួន​ទឹក​ប្រាក់​នៃកម្រៃ​នោះ​តាម​ពាក្យ​សុំរបស់អ្នកប្រតិបត្តិមតកសាសន៍បើយល់ឃើញថា សមរម្យ​ក្នុង​ការ​បង់​កម្រៃដោយ​ពិចារណា​ទៅលើ​ស្ថាន​ភាពនៃមតិក ទំនាក់ទំនងរវាងម្ចាស់បណ្តុំ និងអ្នកប្រតិបត្តិមតកសាសន៍ និងស្ថានភាពផ្សេងទៀត ។

មាត្រា ១២២៧. ការលាឈប់ និងការបញ្ឈប់អ្នកប្រតិបត្តិមតកសាសន៍

១-បើមានមូលហេតុត្រឹមត្រូវអ្នកប្រតិបត្តិមតកសាសន៍ អាចលាឈប់ពីភារកិច្ចបាន ដោយ​ទទួល​ការ​អនុញ្ញាត​ពីតុលាការ ។

២-បើអ្នកប្រតិបត្តិមតកសាសន៍ បានធ្វេសប្រហែសក្នុងភារកិច្ច ឬបើមានមូលហេតុ ត្រឹមត្រូវផ្សេងទៀត អ្នក​ពាក់ព័​ន្ធ​នឹងផលប្រយោជន៍អាចដាក់ពាក្យសុំទៅតុលាការឱ្យបញ្ឈប់ជននោះ បាន ។

មាត្រា ១២២៨. សោហ៊ុយ នៃការប្រតិបត្តិមតកសាសន៍

សោហ៊ុយដែលទាក់ទងទៅនឹងការប្រតិបត្តិមតកសាសន៍ ត្រូវជាបន្ទុកនៃមត៌ក ។ ប៉ុន្តែ មិនអាចបន្ថយ​ភាគ​បម្រុង ដោយសារបន្ទុកនេះឡើយ ។

មាត្រា ១២២៩. ការអនុវត្តដូចគ្នា តាមបញ្ញត្តិស្តីពី អាណត្តិ

បញ្ញត្តិស្តីពីអាណត្តិ ត្រូវយកមកអនុវត្តដូចគ្នាផងដែរ ចំពោះមុខនាទីរបស់អ្នកប្រតិបត្តិមតកសាសន៍ លើក​លែង​តែមានភាពផ្ទុយនឹងលក្ខណៈនៃតួនាទីរបស់អ្នកប្រតិបត្តិមតកសាសន៍នោះ ។