កម្លាំងនយោបាយ (political force)  គឺជាការស្តែងចេញឱ្យឃើញជាសាធារណៈនូវឬទ្ធានុភាពឬសន្ទុះខាងនយោបាយ ទាំងរូបី ទាំងអរូបី។

ឧ.ការហែក្បួនមានមនុស្សដ៏ច្រើនកុះករគគ្រឹក គគ្រេង នៅក្នុងការឃោស​នាបោះឆ្នោតគឺជាការ បង្ហាញឱ្យឃើញពីកម្លាំងនយោបាយរបស់ គណបក្សណាមួយ។

(ក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរ នៃទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី, សទ្ទានុក្រមវិទ្យាសាស្ត្រនយោ​បាយ និង ការទូត៖ ខ្មែរ-អង់គ្លេស-បារាំង, មិថុនា ២០១៤, ទំ. ១។)

ទាញយកសទ្ទានុក្រម: PDF