✍តាមន័យទូទៅ “កម្មិកសមាជិក” (Active member) សំដៅដល់សមាជិក ដែលស្ម័គ្រចិត្ត​ចូលបំពេញមុខងារ​ក្នុងសមាគម​ណាមួយ​ដោយ​កម្លាំងកាយ ឬទ្រព្យសម្បត្តិ​ ឬក៏ទាំងពីរ។​

✍តាមន័យច្បាប់ (នីតិរដ្ឋប្បវេណី) “កម្មិកសមាជិក” សំដៅដល់បុគ្គលដែល​មានសិទ្ធិអំណាច​ក្នុងការអនុវត្ត​ និងគ្រប់គ្រង​កិច្ចការ​របស់នីតិបុគ្គល។​

(សទ្ទានុក្រមពាក្យច្បាប់​ ខ្មែរ អង់គ្លេស បារាំង ផ្នែករដ្ឋប្បវេណី និងនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី រៀបចំដោយគណៈកម្មការបណ្ឌិត្យសភាទទួលបន្ទក​អនុម័តពាក្យច្បាប់​ របស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តីបោះពុម្ពលើកទី១ ឆ្នាំ ២០០៧​, ទំ. ១។)