កាលបរិច្ឆេទស្ថាពរ (due date) មានន័យថា ពេលវេលាកំណត់ជាក់លាក់ទុកជាបានការដែលភាគីមិនអាចកែប្រែនៅពេលក្រោយបាន។

ប្រភព៖ សទ្ទានុក្រមពាក្យច្បាប់​ ខ្មែរ អង់គ្លេស បារាំង ផ្នែករដ្ឋប្បវេណី និងនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី រៀបចំដោយគណៈកម្មការបណ្ឌិត្យសភាទទួលបន្ទក​អនុម័តពាក្យច្បាប់​ របស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តីបោះពុម្ពលើកទី១ ឆ្នាំ ២០០៧​, ទំ. ២។

✍សម្រង់មាត្រាមួយចំនួននៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី

មាត្រា ៤៥៩. ឧបាទេសកម្មដោយការសង

១-អ្នកដែលបានរួចផុតពីការទទួលខុសត្រូវដោយបានសង ឬបានចេញចំណាយរបស់ខ្លួនផ្សេងទៀត ហើយបានទទួលសិទ្ធិទាមទារសំណងចំពោះ​​កូនបំណុលអាចស្នងម្ចាស់​បំណុលដោយឧបាទេសកម្មបាន ចំពោះសិទ្ធិលើបំណុល និងសិទ្ធិផ្សេងទៀតដែលម្ចាស់បំណុលនោះធ្លាប់មាន។

២-បញ្ញត្តិនៃមាត្រា ៥០៣ (ល័ក្ខខ័ណ្ឌតតាំងនៃអនុប្បទានសិទ្ធិលើបំណុលដែលមានកំណត់ឈ្មោះ) នៃក្រមនេះ ត្រូវយកមកអនុវត្តដូចគ្នាផងដែរចំពោះ​ករណីដែលបានកំណត់នៅក្នុងកថាខណ្ឌទី ១ ខាងលើនេះ។

៣-ការជូនដំណឹងដែលបានកំណត់នៅក្នុងមាត្រា ៩១៣ (លក្ខខណ្ឌនៃការទាមទារសំណង) និងមាត្រា ៩៣៣ (ការជូនដំណឹងដែលជាល័ក្ខខ័ណ្ឌដើម្បីទាមទារសំណង) នៃក្រមនេះអាចយកជាជំនួសនឹងការជូនដំណឹងដែល​បានកំណត់នៅក្នុងកថាខណ្ឌទី ២ ខាងលើនេះបាន។  ប៉ុន្តែ ក្នុងករណី​ដែលចាំបាច់មានលិខិតបញ្ជាក់ ដែលមានកាលបរិច្ឆេទស្ថាពរតាមបញ្ញត្តិដែលត្រូវយកមកអនុវត្តដូចគ្នាដោយយោងទៅតាមកថាខណ្ឌទី ២ ខាងលើនេះ ការជូនដំណឹងដែលបានកំណត់នៅក្នុងកថាខណ្ឌនេះ ក៏ត្រូវធ្វើដោយលិខិតបញ្ជាក់ដែលមានកាលបរិច្ឆេទស្ថាពរដែរ។

មាត្រា ៥០៣. ល័ក្ខខ័ណ្ឌតតាំងនៃអនុប្បទានសិទ្ធិលើបំណុល ដែលមានកំណត់ឈ្មោះ

១-អនុប្បទានសិទ្ធិលើបំណុល   ដែលមានកំណត់ឈ្មោះមិនអាចតតាំងចំពោះ​កូនបំណុល ឬតតិយជនផ្សេងទៀតបានឡើយ បើអនុប្បទាយីមិនបានជូនដំណឹងទៅកូនបំណុល ឬកូនបំណុលមិនបានយល់ព្រមចំពោះអនុប្បទាយី ឬអនុប្បទានិក។

២-ការជូនដំណឹង ឬការយល់ព្រមដែលបានកំណត់នៅក្នុងកថាខណ្ឌទី ១ ខាងលើនេះ មិនអាចតតាំងនឹងតតិយជនក្រៅពីកូនបំណុលបានឡើយ បើ​មិនបានធ្វើឡើងដោយលិខិតដែលមានកាលបរិច្ឆេទស្ថាពរ

មាត្រា ៥០៤. អាទិភាពនៃអនុប្បទានសិទ្ធិលើបំណុល ជាច្រើនដង

១-ក្នុងករណីដែលធ្វើអនុប្បទានសិទ្ធិលើបំណុលតែមួយ ត្រូវបានធ្វើឡើងជាច្រើនដង អាទិភាពនៃអនុប្បទាននោះត្រូវកំណត់ទៅតាមលំដាប់នៃពេល ដែលការជូនដំណឹងដែលធ្វើឡើងដោយលិខិតដែលមានកាលបរិច្ឆេទ​ស្ថាពរបានដល់កូនបំណុល ឬពេលដែលកូនបំណុល បានយល់ព្រមដោយលិខិតដែលមានកាលបរិច្ឆេទស្ថាពរ។    ក្នុងករណីនេះ កូនបំណុល​ត្រូវសងបំណុលទៅអនុប្បទានិកដែលមានអាទិភាព។

២-ក្នុងករណីដែលបានកំណត់នៅក្នុងកថាខណ្ឌទី ១ ខាងលើនេះប្រសិនបើមិនអាចកំណត់លំដាប់នៃពេលដែលការជូនដំណឹងបានដល់ ឬពេលដែលកូនបំណុលបានយល់ព្រមទេ ត្រូវចាត់ទុកថា ការជូនដំណឹងនីមួយៗ​បានដល់កូនបំណុលនៅពេលជាមួយគ្នា ឬកូនបំណុល បានយល់ព្រម​នៅពេលជាមួយគ្នា។   ក្នុងករណីនេះ អនុប្បទានិកនីមួយៗអាចទាម​ទារ​ឱ្យកូនបំណុលសងចំពោះសិទ្ធិលើបំណុលទាំងអស់ ដែលខ្លួនបានទទួល​ដោយអនុប្បទាន។    ពេលដែលកូនបំណុលបានសងចំពោះម្ចាស់បំណុល​ណាម្នាក់កាតព្វកិច្ចត្រូវរលត់។

៣-ក្នុងករណីដែលបានកំណត់នៅក្នុងកថាខណ្ឌទី ២ ខាងលើនេះកូនបំណុលអាចរួចផុតពីកាតព្វកិច្ចបានដោយតម្កល់នូវវត្ថុដែលជាកម្មវត្ថុនៃកាតព្វកិច្ចនោះ ។

មាត្រា ៨៤១. ល័ក្ខខ័ណ្ឌតតាំងនៃសិទ្ធិលើការបញ្ចាំសិទ្ធិលើបំណុលដែលមានកំណត់ឈ្មោះ

១-ក្នុងករណីដែលយកសិទ្ធិលើបំណុល ដែលមានកំណត់ឈ្មោះមកធ្វើជាកម្មវត្ថុនៃសិទ្ធិលើការបញ្ចាំសិទ្ធិលើការបញ្ចនេះ មិនអាចតតាំងចំពោះកូនបំណុលទី៣ និងតតិយជនផ្សេងទៀតបានឡើយ លើកលែងតែករណីដែលបានជូនដំណឹងអំពីការបង្កើតសិទ្ធិលើការបញ្ចាំដល់កូនបំណុលទី ៣ ឬ​មានការយល់ព្រមពីកូនបំណុលទី ៣ នោះ។

២-ការជូនដំណឹង ឬការយល់ព្រមដែលបានកំណត់នៅក្នុងកថាខណ្ឌទី ១ ខាងលើនេះ មិនអាចតតាំងចំពោះ​តតិយ​ជន ក្រៅពីកូនបំណុលទី ៣ បានឡើយ ប្រសិនបើមិនបានធ្វើឡើងដោយលិខិតដែលមានកាលបរិច្ឆេទស្ថាពរ