កិច្ចសន្យាធនលាភសាមយិកមួយជីវិត (life annuity contract) គឺជា កិច្ចសន្យាមួយ ដែលភាគីម្ខាងជាកូនបំណុលនៃធនលាភ សន្យាថា មានករណីយកិច្ចត្រូវផ្តល់តាវកាលិកជាប្រាក់ តាមពេលកំណត់ទៀងទាត់ ទៅឱ្យភាគីម្ខាងទៀត ដែលជាម្ចាស់បំណុល ឬតតិយជននៃធនលាភ រហូតដល់ពេលដែលខ្លួនផ្ទាល់ ឬភាគីម្ខាងទៀត ឬក៏តតិយជនបានទទួល មរណភាព ហើយភាគីម្ខាងទៀតសន្យាថា មានករណីយកិច្ចទទួលបន្ទុក ផ្តល់​តាវកាលិក ដែលជាតម្លៃថ្នូរនោះ។

ប្រភព៖ សទ្ទានុក្រមពាក្យច្បាប់​ ខ្មែរ អង់គ្លេស បារាំង ផ្នែករដ្ឋប្បវេណី និងនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី រៀបចំដោយគណៈ​កម្មការបណ្ឌិត្យសភាទទួលបន្ទក​អនុម័តពាក្យច្បាប់​ របស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តីបោះពុម្ពលើកទី១ ឆ្នាំ ២០០៧​, ទំ. ២។

សម្រង់មាត្រាមួយចំនួននៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី

មាត្រា ៧១៩. និយមន័យនៃកិច្ចសន្យាធនលាភសាមយិកមួយជីវិត

១-កិច្ចសន្យាធនលាភសាមយិកមួយជីវិត សំដៅទៅលើកិច្ចសន្យាមួយដែល​ភាគី ម្ខាងជាកូនបំណុលនៃធនលាភ សន្យាថាមានករណីយកិច្ចត្រូវផ្តល់​តាវកាលិកជាប្រាក់តាមពេលកំណត់ទៀងទាត់ទៅឱ្យ   ភាគីម្ខាងទៀតដែលជាម្ចាស់បំណុល   ឬតតិយជននៃធនលាភរហូតដល់ពេលដែលខ្លួនផ្ទាល់ ឬភាគីម្ខាងទៀត    ឬតតិយជនបានទទួលមរណភាព   ហើយភាគីម្ខាងទៀតសន្យាថាមានករណីយកិច្ចទទួលបន្ទុកផ្តល់តាវកាលិកនូវប្រាក់ដើម  ដែលជាតម្លៃថ្នូរនោះ។

២-កិច្ចសន្យាធនលាភសាមយិកមួយជីវិត    ប្រសិនបើពុំបានធ្វើជាលាយ​ល័ក្ខណ៍ អក្សរទេ ពុំមានអានុភាពឡើយ។

៣-ម្ចាស់បំណុលនៃធនលាភ ត្រូវទទួលបាននូវឯកសិទ្ធិលើចលនវត្ថុ និងអចលនវត្ថុក្នុងចំណោមប្រាក់​ដើម​ ដែល​ខ្លួនបានផ្តល់តាវកាលិកឱ្យទៅភាគី​ម្ខាងទៀតដើម្បីសិទ្ធិលើ បំណុលនៃធនលាភនោះ។   ឯកសិទ្ធិដែលម្ចាស់បំណុលនៃធនលាភត្រូវទទួលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាឯកសិទ្ធិដែលបានកំណត់នៅក្នុងមាត្រា ៧៩៧ (ឯកសិទ្ធិចំពោះការលក់ចលនវត្ថុ)   ឬ​មាត្រា ៨០២ (ឯកសិទ្ធិចំពោះការលក់អចលនវត្ថុ) តាមប្រភេទនៃវត្ថុដែល​ជាកម្មវត្ថុនៃ ឯកសិទ្ធិនោះ។

មាត្រា ៧២០. ការគណនានៃធនលាភសាមយិកមួយជីវិត

ធនលាភសាមយិកមួយជីវិត ត្រូវគណនាដោយគិតតាមចំនួនថ្ងៃ។

មាត្រា ៧២១. ការមិនអនុវត្តកាតព្វកិច្ចធនលាភសាមយិក

១-ប្រសិនបើកូនបំណុលនៃធនលាភបានធ្វេសប្រហែសពុំបានផ្តល់តាវ​កា​លិក​នៃធនលាភសាមយិក តាមពេលកំណត់ទៀងទាត់ ឬបើពុំបានអនុវត្តករណីយកិច្ចផ្សេងទៀតទេ ភាគីម្ខាងទៀតអាចរំលាយកិច្ចសន្យា     ហើយអាច​ទាមទារឱ្យធ្វើបដិទាននូវប្រាក់ដើម ដែលបានធ្វើការផ្តល់តាវកាលិកនោះបាន។ ប៉ុន្តែ ក្នុងករណីនេះ ភាគីម្ខាងទៀតត្រូវសងនូវចំនួនទាំអស់នៃធនលាភ ដែលខ្លួនបានទទួលរហូតដល់ការរំលាយ  ដោយដកការប្រាក់នៃបាក់ដើមនោះរហូតដល់ការរំលាយឱ្យទៅកូនបំណុលនៃធនលាភវិញ។

២-បញ្ញត្តិនៃកថាខណ្ឌទី ១  ខាងលើនេះ     មិនរារាំងលើការទាមទារសំណង​នៃការខូចខាតឡើយ ។

មាត្រា ៧២២. មរណភាពដែលជាមូលហេតុនៃការទទួលខុសត្រូវរបស់កូនបំណុលនៃធនលាភសាមយិក

ប្រសិនបើមរណភាពរបស់បុគ្គល  ដែលធ្វើជាមូលដ្ឋាននៃកំណត់ពេលចប់​នៃកិច្ចសន្យាធនលាភសាមយិកបានកើតឡើង ដោយសារមូលហេតុ​ដែលជាការទទួលខុសត្រូវរបស់កូនបំណុល នៃធនលាភសាមយិក តុលា​ការ​អាចប្រកាសថា សិទ្ធិលើបំណុលបន្ត មានអត្ថិភាពក្នុងអំឡុងពេលសមរម្យ តាមការទាមទាររបស់ម្ចាស់បំណុលនៃធន​លាភ​សាម​យិក     ឬសន្តតិជនរបស់បុគ្គលនោះ បាន។

មាត្រា ៧២៣. ធនលាភសាមយិកមួយជីវិតដោយអច្ច័យទាន

បញ្ញត្តិនៃជំពូកទី ១២ (កិច្ចសន្យាធនលាភសាមយិកមួយជីវិត) នេះ   ត្រូវយកមកអនុវត្តដូចគ្នាផងដែរ ចំពោះអច្ច័យទានដែលភ្ជាប់បន្ទុកនៃធន​លាភ​សាមយិកមួយជីវិត។