ជំនួយស្មារតី (aide-memoire) គឺជាលិខិតដែលប្រគល់ឬផ្ញើជូន បន្ទាប់ពីមានកិច្ច សន្ទនាការទូតមួយ ដើម្បីជៀសវាងការយល់ច្រឡំគ្នាទាក់ទងនឹងសេចក្តីថ្លែងនៅពេលសន្ទនា ជាមួយគ្នា។

ឧទាហរណ៍៖ ជំនួយ​ស្មារតីស្ដីពីការផ្តល់គ្រូបង្ហាត់កីឡា​របស់ប្រទេស​ជប៉ុន​មកបង្ហាត់​កីឡាករ​កម្ពុជា។

ប្រភព៖ក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរ នៃទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី, សទ្ទានុក្រមវិទ្យាសាស្ត្រនយោ​បាយ និង ការទូត៖ ខ្មែរ-អង់គ្លេស-បារាំង, មិថុនា ២០១៤, ទំ.២២។