អនុសញ្ញាទីក្រុងវ្យែនស្ដីពី ច្បាប់សន្ធិសញ្ញា ១៩៦៩

Vienna Convention on the Law of Treaties 1969

អត្ថបទភាសាខ្មែរ ជាការបកប្រែក្រៅផ្លូវការដោយម្ចាស់គេហទំព័រ។ ខ្ញុំរីករាយនឹងទទួលមតិកែលម្អ។

ភាគីទាំងអស់នៃអនុសញ្ញានេះ ៖

THE STATES PARTIES TO THE PRESENT CONVENTION,

ដោយពិចារណាលើ តួនាទីជាមូលដ្ឋានរបស់សន្ធិសញ្ញានៅក្នុងប្រវត្តិទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ

CONSIDERING the fundamental role of treaties in the history of international relations,

ទទួលស្គាល់ថា ការកើនឡើងជាលំដាប់នូវសារសំខាន់នៃសន្ធិសញ្ញា ជាប្រភពនៃនីតិអន្តរជាតិ និងជាមធ្យោបាយនៃការអភិវឌ្ឍ​ន៍កិច្ចសហប្រតិបត្តការសន្តិភាពរវាងប្រជាជាតិទាំងឡាយ ទោះជាពូកគេមានប្រព័ន្ធរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងរចនាសម្ព័ន្ធសង្គមបែបណាក៏ដោយ

RECOGNIZING the ever-increasing importance of treaties as a source of international law and as a means of developing peaceful co-operation among nations, whatever their constitutional and social systems,

កត់សម្គាល់ឃើញថា គោលការណ៍នៃការព្រមព្រៀងដោយសេរី គោលការណ៍សុទ្ធចិត្ត និងវិធានកិច្ចព្រមព្រៀងត្រូវតែគោរព (Pacta Sunt Servanda​) ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាសកល

NOTING that the principles of free consent and of good faith and the pacta sunt servanda rule are universally recognized,

ដោយច្បាស់ក្នុងចិត្តថា វិវាទដែលពាក់ពព័ន្ធនឹងសន្ធិសញ្ញា ដូចជាវិវាទអន្តរជាតិផ្សេងទៀតដែរ គឺត្រូវដោះស្រាយដោយសន្តិវិធី ឱ្យស្របតាមគោលការណ៍យុត្តិធម៌ និងស្របតាមនីតិអន្តរជាតិ

AFFIRMING that disputes concerning treaties, like other international disputes, should be settled by peaceful means and in conformity with the principles of justice and international law,

ដោយរំលឹកឡើងវិញនូវ ការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់សមាជិកទាំងឡាយនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ ក្នុងការបង្កើតឱ្យមានលក្ខខណ្ឌដែលអាចការពារបាននូវយុត្តិធម៌ និងការគោរពតាមកាតព្វកិច្ចទាំងឡាយដែលកើតចេញ​ពីសន្ធិសញ្ញា

RECALLING the determination of the peoples of the United Nations to establish conditions under which justice and respect for the obligations arising from treaties can be maintained,

ដោយគិតឃើញថា គោលការណ៍​នៃ​នីតិ​អន្តរជាតិ​មាន​ចែង​​នៅ​​ក្នុង​​ធម្មនុញ្ញ​​អង្គការ​សហ​​ប្រជា​ជាតិ ដូច​ជា​​​​គោល​ការណ៍​នៃ​សិទ្ធិ​ស្មើគ្នា និង​សិទ្ធិស្វ័យសម្រេចរបស់ពលរដ្ឋ គោល​ការណ៍អធិបតេយ្យ និងឯករាជ្យភាព​​របស់រដ្ឋ គោល​ការណ៍​មិន​ជ្រៀត​ជ្រែក​កិច្ច​ការ​ផ្ទៃ​ក្នុង​របស់​រដ្ឋ គោល​ការណ៍​ហាម​ឃាត់​ការ​គំរាម​កំហែង ឬ​ប្រើ​ប្រាស់​កម្លាំង និងគោលការណ៍គោរព និងប្រតិបត្តិសិទ្ធិមនុស្ស និងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានទាំង​ឡាយ

HAVING IN MIND the principles of international law embodied in the Charter of the United Nations, such as the principles of the equal rights and self-determination of peoples, of the sovereign equality and independence of all States, of non-interference in the domestic affairs of States, of the prohibition of the threat or use of force and of universal respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all,

ដោយជឿជាក់ថា ការចងក្រងក្បួនច្បាប់ និងការអភិវឌ្ឍន៍ជាលំដាប់នូវច្បាប់ស្ដីពីសន្ធិសញ្ញា ដែលបានកំណត់​ក្នុងអនុសញ្ញានេះ នឹងលើកកម្ពស់នូវគោលបំណងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ដែលបានចែងក្នុង​​ធម្មនុញ្ញនៃអង្គការនេះ ពោល​គឺ​ការ​ថែរក្សាសន្តិភាព និង​សន្តិសុខអន្តរជាតិ ការ​អភិវឌ្ឃន៍​នូវ​ទំនាក់ទំនង​មិត្តភាព និងសម្រេចឱ្យបាននូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការណ៍រវាងប្រជាជាតិទាំងឡាយ

BELIEVING that the codification and progressive development of the law of treaties achieved in the present Convention will promote the purposes of the United Nations set forth in the Charter, namely, the maintenance of international peace and security, the development of friendly relations and the achievement of co-operation among nations,

ដោយច្បាស់ក្នុងចិត្តថា វិធាន​នៃច្បាប់ទំនៀមទម្លាប់អន្តរអន្តរជាតិ នឹង​បន្តគ្រប់គ្រង​ទៅលើបញ្ហាទាំង​ឡាយ​ដែលមិនបានកំណត់នៅក្នុងបទប្បញ្ញត្តិនៃអនុសញ្ញានេះ

AFFIRMING that the rules of customary international law will continue to govern questions not regulated by the provisions of the present Convention,

បានព្រមព្រៀងដូចតទៅ ៖

HAVE AGREED as follows:

ជំពូកទី១ ៖ សេចក្ដីផ្តើម

PART I: INTRODUCTION

មាត្រា ១ ៖ វិសាលភាពនៃអនុសញ្ញានេះ

អនុសញ្ញានេះត្រូវយកទៅអនុវត្តចំពោះសន្ធិសញ្ញារវាងរដ្ឋ និងរដ្ឋ។

Article 1: Scope of the present Convention

The present Convention applies to treaties between States.

មាត្រា ២ ៖ ការប្រើពាក្យពេចន៍

Article 2: Use of terms

១. សម្រាប់អនុសញ្ញានេះ ៖

ក.  ពាក្យ “សន្ធិសញ្ញា” មានន័យថា កិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិដែលចុះរវាងរដ្ឋ និងរដ្ឋ ដោយធ្វើជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ និងត្រូវគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់អន្តរជាតិ បើទោះជាវាបង្កើតដោយលិខិតូបករណ៍មួយតែមួយ ឬច្រើនដែលមានទំនាក់ទំនងគ្នា និងបើទោះជាវាមានឈ្មោះយ៉ាងណាក៏ដោយ។

1. For the purposes of the present Convention:

(a) “treaty” means an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation;

ខ. ពាក្យថា “ការផ្តល់សច្ចាប័ន” “ការទទួលយក” “ការអនុម័ត” និង “ការសុំចូលជាសមាជិក” មានន័យទៅតាមករណីនីមួយៗថា ជាសកម្មភាពដែលរដ្ឋបានបង្ហាញនូវការយល់ព្រមភ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹងសន្ធិសញ្ញាណាមួយជាអន្តរជាតិ។

(b) “ratification”, “acceptance”, “approval” and “accession” mean in each case the international act so named whereby a State establishes on the international plane its consent to be bound by a treaty;

គ. ពាក្យថា សិទ្ធិប្រទាន មានន័យថា ឯកសារដែលកើតចេញពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋ ក្នុងការតែងតាំងបុគ្គលណាម្នាក់ ឬមួយក្រុម ធ្វើជាតំណាងឱ្យរដ្ឋនៅក្នុងការចរចា អនុម័តយក ឬផ្ដល់យថាភូត​អត្ថបទនៃសន្ធិសញ្ញា សម្រាប់បង្ហាញនូវការយល់ព្រមភ្ជាប់ខ្លួនរដ្ឋទៅនឹងសន្ធិសញ្ញា ឬបំពេញ កិច្ចផ្សេងទៀត ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសន្ធិសញ្ញា។

(c) “full powers” means a document emanating from the competent authority of a State designating a person or persons to represent the State for negotiating, adopting or authenticating the text of a treaty, for expressing the consent of the State to be bound by a treaty, or for accomplishing any other act with respect to a treaty;

ឃ. ពាក្យថា “ខរក្សាសិទ្ធិ” មានន័យថា ​ជាសេចក្ដីថ្លែងការណ៍ជាឯកតោភាគី ដែលធ្វើដោយរដ្ឋនៅពេលដែលចុះហត្ថលេខា ពេលផ្តល់សច្ចាប័ន ពេលទទួលយក ឬពេលសុំចូលជាសមាជិកសន្ធិសញ្ញាណាមួយ ដោយសេចក្ដីថ្លែងការណ៍នោះមានចេតនាបដិសេធ ឬធ្វើការកែប្រែអានុវភាពគតិយុត្តរបស់បទប្បញ្ញត្តិណាមួយនៃសន្ធិសញ្ញានៅក្នុងការអនុវត្តចំពោះរដ្ឋនោះ។

(d) “reservation” means a unilateral statement, however phrased or named, made by a State, when signing, ratifying, accepting, approving or acceding to a treaty, whereby it purports to exclude or to modify the legal effect of certain provisions of the treaty in their application to that State;

ង.​ ពាក្យថា “រដ្ឋចូលរួមចរចា” មានន័យថា រដ្ឋដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការតាក់តែង និងយល់ព្រមទៅលើអត្ថបទនៃសន្ធិសញ្ញា ។

(e) “negotiating State” means a State which took part in the drawing up and adoption of the text of the treaty;

ច. ពាក្យថា “រដ្ឋជាប់ខសន្យា” មានន័យថា រដ្ឋដែលបានទទួលស្គាល់សន្ធិសញ្ញា បើទោះជាសន្ធិសញ្ញានោះបានចូលជាធរមាន ឬក៏មិនទាន់បានចូលជាធរមានក៏ដោយ។

(f) “contracting State” means a State which has consented to be bound by the treaty, whether or not the treaty has entered into force;

ឆ. ពាក្យថា ភាគី មានន័យថា រដ្ឋដែលបានទទួលស្គាល់សន្ធិសញ្ញា និងដែលសន្ធិសញ្ញានោះបានចូលជាធរមានហើយ ។

(g) “party” means a State which has consented to be bound by the treaty and for which the treaty is in force;

ជ. ពាក្យថា តតីយរដ្ឋ មានន័យថា រដ្ឋដែលមិនមែនជាភាគីនៃសន្ធិសញ្ញា។

(h) “third State” means a State not a party to the treaty;

ឈ. ពាក្យថា​ អង្គការអន្តរជាតិ មានន័យថា អង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាល។

(i) “international organization” means an intergovernmental organization.

២. បទប្បញ្ញត្តិនៅក្នុងកថាខណ្ឌ ១ ដែលទាក់ទងទៅនិងការប្រើពាក្យពេចន៍នៅក្នុងអនុសញ្ញានេះ គឺគ្មានការប៉ះពាល់ឡើយ ចំពោះការប្រើពាក្យពេចន៍ទាំងនោះ ឬការផ្តល់អត្ថន័យដែលអាចត្រូវបានកំណត់ដោយច្បាប់ក្នុងស្រុករបស់រដ្ឋណាមួយ ។

2. The provisions of paragraph 1 regarding the use of terms in the present Convention are without prejudice to the use of those terms or to the meanings which may be given to them in the internal law of any State.

មាត្រា ៣ ៖ កិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងវិសាលភាពនៃអនុសញ្ញានេះ

ការណ៍ដែល អនុសញ្ញានេះមិនអនុវត្តចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងដែលធ្វើឡើងរវាងរដ្ឋ និងប្រធាននៃនីតិអន្តរជាតិផ្សេងទៀត ឬក៏រវាងប្រធាននៃនីតិអន្តរជាតិ និងប្រធាននៃនីតិអន្តរជាតិផ្សេងទៀតក្រៅពីរដ្ឋ ឬកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមិនធ្វើឡើងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ នឹងមិនមានឥទ្ធិពលឡើយទៅលើ ៖

ក. អានុភាពគតិយុត្តនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនោះ

ខ. ការអនុវត្តរបស់រដ្ឋទាំងនោះ ចំពោះបទប្បញ្ញត្តិដែលមាននៅក្នុងអនុសញ្ញានេះ ដែលរដ្ឋទាំងនោះជាប្រធាននៃនីតិអន្តរជាតិដែលស្ថិតនៅដោយឯករាជ្យពីអនុសញ្ញានេះ​

គ. ការអនុវត្តអនុសញ្ញានេះចំពោះទំនាក់ទំនងនៃរដ្ឋ ដែលធ្វើឡើងរវាងរដ្ឋទាំងនោះ ស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិ ដោយមានប្រធាននៃនីតិអន្តរជាតិផ្សេងៗទៀតជាភាគីដែរ។

Article 3: International agreements not within the scope of the present Convention

The fact that the present Convention does not apply to international agreements concluded between the States and other subjects of international law or between such other subjects of international law, or to international agreements not in written form, shall not affect:

(a) the legal force of such agreements;

(b) the application to them of any of the rules set forth in the present Convention to which they​ would be subject under international law independently of the Convention;

(c) the application of the Convention to the relations of States as between themselves under international agreements to which other subjects of international law are also parties.

មាត្រា ៤ ៖ ភាពមិនប្រតិសកម្មនៃអនុសញ្ញានេះ

ដោយគ្មានការប៉ះពាល់ដល់ការអនុវត្តនៃបទប្បញ្ញត្តិទាំងឡាយនៃអនុសញ្ញានេះ ចំពោះសន្ធិសញ្ញាទាំង​ឡាយ​ដែល​មានកម្មវត្ថុនៅក្រោមនីតិអន្តរជាតិដោយឯករាជ្យពីអនុសញ្ញានេះ នោះអនុសញ្ញានេះអនុវត្ត​តែចំពោះសន្ធិសញ្ញាទាំងឡាយណាដែលបានធ្វើឡើងរវាងរដ្ឋ ក្រោយពេលដែលអនុសញ្ញានេះចូលជាធរ​មាន​ចំពោះរដ្ឋនោះប៉ុណ្ណោះ។

Article 4: Non-retroactivity of the present Convention

Without prejudice to the application of any rules set forth in the present Convention to which treaties would be subject under international law independently of the Convention, the Convention applies only to treaties which are concluded by States after the entry into force of the present Convention with regard to such States.

មាត្រា ៥ ៖ សន្ធិសញ្ញាដែលបង្កើតអង្គការអន្តរជាតិ និងសន្ធិសញ្ញាដែលអនុម័តក្នុងក្របខណ្ឌនៃអង្គការអន្តរជាតិ

អនុសញ្ញានេះអនុវត្តចំពោះសន្ធិសញ្ញាដែលជាលិខិតូបករណ៍បង្កើតអង្គការអន្តរជាតិណាមួយ និងចំពោះសន្ធិសញ្ញាដែលបានអនុម័តក្នុងក្របខណ្ឌនៃអង្គការអន្តរជាតិណាមួយ ដោយពុំមានប៉ះពាល់ដល់វិធានដែលពាក់ព័ន្ធរបស់អង្គការនោះទេ។

Article 5: Treaties constituting international organizations and treaties adopted within an international organization

The present Convention applies to any treaty which is the constituent instrument of an international organization and to any treaty adopted within an international organization without prejudice to any relevant rules of the organization.