នយោបាយបដិបក្ខ (adversarial politics) គឺ​ជា​បែប​បទ​នយោ​បាយដែល​គណ​បក្ស​សំខាន់ៗ​មាន​ការ​ខ្វែង​គំនិត​គ្នា​យ៉ាង​ខ្លាំង​ទៅ​លើ​មនោគមវិជ្ជា និងគោលនយោបាយ ដែល​ពិបាក​ទៅ​ដល់​ការ​ព្រម​ព្រៀង​ ឬឯកភាពគ្នា។ គោលនយោបាយ​គណបក្សចាស់​នឹងត្រូវ​បាន​ផ្លាស់​ប្តូរ​នៅ​ពេល​ដែល​គណ​បក្ស​ថ្មីឡើង​កាន់​អំណាច​។ រដ្ឋា​ភិបាល​និង​គណ​បក្ស​ប្រឆាំង​វាយ​ ប្រហារ​គ្នា​ក្នុង​សភា​និង​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​នៅ​គ្រប់​ឱកាស​ដែល​​អាច​ធ្វើ​បាន​ ហើយគណ​បក្ស​ប្រឆាំង​ត្រូវ​បាន​ផាត់​ចេញ​ពី​ដំណើរ​​ការ​សម្រេច​ចិត្ត​ខាង​គោល​នយោបាយ។

ប្រភព៖ គណៈកម្មការបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ, ពាក្យបច្ចេកសព្ទដែលបានដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរ អនុម័ត ថ្ងៃទី២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២។