ភាពវិក្រឹតិកាល (state of siege) គឺជាស្ថានភាពនៃកាលៈទេសៈមួយ ដែលច្បាប់ស៊ីវិលត្រូវបានព្យួរ ឬដាក់ឱ្យស្ថិតក្រោមច្បាប់អាជ្ញាសឹកក្នុងរយៈពេលកំណត់មួយ។

ប្រភព៖គណៈកម្មការបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ, ពាក្យបច្ចេកសព្ទដែលបានដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរ អនុម័ត ថ្ងៃទី២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២។