ភាពអាសន្ន (state of emergency)  សំដៅដល់ស្ថានភាពមួយដែលគ្រោះអាសន្នមកដល់ ឬជិតមកដល់ ដូចជា គ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ អំពើភេរវកម្ម សង្រ្គាមស៊ីវិល បរទេសឈ្លានពាន ចលាចលផ្សេងៗ ជាដើម។

ប្រភព៖គណៈកម្មការបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ, ពាក្យបច្ចេកសព្ទដែលបានដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរ អនុម័ត ថ្ងៃទី២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២។