រដ្ឋឃោរឃៅ (rogue state) សំដៅដល់រដ្ឋដែលប្រព្រឹត្តផ្ទុយនឹងវិធានមូលដ្ឋាននៃនីតិអន្តរជាតិសាធារណៈដោយ៖

  • ផលិតអាវុធមហាប្រល័យ
  • គាំទ្រភេរវកម្ម
  • រំលោភសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងធ្ងន់ធ្ងរ។

ប្រភពគណៈកម្មការបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ, ពាក្យបច្ចេកសព្ទដែលបានដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរ អនុម័ត ថ្ងៃទី២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២។