រដ្ឋទ្រនាប់ (buffer state) គឺជាប្រទេសដែលស្ថិតនៅចន្លោះមហាអំណាចពីរឬច្រើនដែលប្រកួតប្រជែងគ្នា ហើយមានតួនាទីរក្សានូវលំហអព្យាក្រឹតដើម្បីបង្ការការប៉ះទង្គិចរវាងមហាអំណាច និងមហាអំណាចខាង មនោគមវិជ្ជានយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច និងប្រដាប់អាវុធ។

ប្រភពគណៈកម្មការបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ, ពាក្យបច្ចេកសព្ទដែលបានដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរ អនុម័ត ថ្ងៃទី២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២។