នយោបាយអត្តឃាត (suicidal politics) សំ​ដៅដល់​​បុគ្គល​ឬក្រុម​បក្ស​នយោបាយ​ណា​មួយដែល​គេ​បង្កើត​​ឡើង​គ្មាន​មូល​ដ្ឋាន​រឹង​មាំ​ហើយ​ ត្រូវ​ទទួល​​បរាជ័យ​និង​បាត់​ឈ្មោះពីក្នុង​បញ្ជី​គណ​បក្ស​នយោ​បាយ​ទៅវិ​ញ​ក្រោយ​ពី​មាន​ការ​ប្រកួត​​ប្រ​ជែង​។

ប្រភព៖ក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរ នៃទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី, សទ្ទានុក្រមវិទ្យាសាស្ត្រនយោ​បាយ និង ការទូត៖ ខ្មែរ-អង់គ្លេស-បារាំង, មិថុនា ២០១៤, ទំ.២៨។