ទីតាំងបង្គោលព្រំដែន (border marker location) គឺជា ចំណុចទីតាំងដៅនៅលើដីជាក់ស្តែងដោយប្រើប្រាស់ផែនទីទម្លាក់មកលើផែនដី វត្ថុធាតុគោល និងការកំណត់យកនិយាមកាចតុរង្គភូមិសាស្ត្រដែលរដ្ឋនិងរដ្ឋបានព្រមព្រៀង​គ្នាជាផ្លូវការដើម្បីបោះបង្គោលព្រំដែន។

ប្រភព៖ ពាក្យបច្ចេកសព្ទរបស់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរអនុម័តថ្ងៃទី៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២។