១. បង្គោលព្រំដែន (border marker) គឺ​ជា​សញ្ញា​ដែល​ស្ដែង​ដោយ​វត្ថុ​ធាតុ​មាន​សញ្ញា​ជាក់​ស្តែង​នៃ​ខ្សែ​​បន្ទាត់​ព្រំដែន​នៅ​លើ​ដី​ដើម្បី​កំណត់​សញ្ញា​ខ្សែ​ព្រំដែន​។

ឧទាហរណ៍៖ បង្គោល​ព្រំដែន​លេខ​៣១៤ ជា​បង្គោល​ចុង​បញ្ចប់​​នៃ​ព្រំ​ដែន​គោក​រវាង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ក្នុង​ខេត្ត​កំពត និង​ប្រទេស​វៀត​ណាម​ក្នុងខេត្ត​ហា​ទៀង​។

ប្រភព៖ ពាក្យបច្ចេកសព្ទរបស់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរអនុម័តថ្ងៃទី៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២។