ព្រឹទ្ធឯកអគ្គរាជទូត/ព្រឹទ្ធឯកអគ្គរដ្ឋទូត (dean ambassador)  សំដៅដល់អ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់ ដែលកាន់តំណែងជាឯកអគ្គរដ្ឋឬរាជទូត យូរជាងគេក្នុងប្រទេសណាមួយ។

ប្រភព៖ ពាក្យបច្ចេកសព្ទរបស់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរអនុម័តថ្ងៃទី៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២។