វណ្ណៈគហបតី (bourgeoisie) សំដៅដល់ វណ្ណៈសង្គមដែលមានឥទ្ធិពលគ្របដណ្តប់នៅក្នុងប្រព័ន្ធ​មូលធននិយម ដែលមានកម្មសិទ្ធិទៅលើមធ្យោបាយផលិតកម្មនានា។

ប្រភព៖ ពាក្យបច្ចេកសព្ទរបស់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរអនុម័តថ្ងៃទី៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២។