គតិយុត្ត (juridical) មានន័យថា តាមគន្លងច្បាប់ ឬដែលទាក់ទងនឹងច្បាប់  ឬដែលត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់។

ប្រភព៖ សទ្ទានុក្រមពាក្យច្បាប់​ ខ្មែរ អង់គ្លេស បារាំង ផ្នែករដ្ឋប្បវេណី និងនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី រៀបចំដោយគណៈកម្មការបណ្ឌិត្យសភាទទួលបន្ទក​អនុម័តពាក្យច្បាប់​ របស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តីបោះពុម្ពលើកទី១ ឆ្នាំ ២០០៧​, ទំ. ៤។

សម្រង់មាត្រាមួយចំនួននៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី

មាត្រា ១.- ច្បាប់ទូទៅនៃនីតិឯកជន

ក្រម​នេះ បញ្ញត្តិ​អំពី​គោល​ការណ៍​ទូ​ទៅ​ដែល​ទាក់​ទង​ទៅ​នឹង​ទំនាក់​ទំនង​គតិ​យុត្ត​ផ្នែករដ្ឋប្បវេណី។ បញ្ញត្តិ​នៃ​ក្រម​រដ្ឋ​ប្ប​វេណី​នេះ ត្រូ​វ​យក​មកអនុវត្តចំពោះទំនាក់ទំនងទ្រព្យ សម្បត្តិ និងទំនាក់ទំនងញាតិ លើកលែងតែមានកំណត់ផ្សេង នៅក្នុងច្បាប់ពិសេស។

មាត្រា ៣.- គោលការណ៍ស្វ័យភាពនៃបុគ្គលឯកជន

ក្រមនេះ គោរពនូវសេរីភាពនៃឆន្ទៈរបស់បុគ្គល និងបញ្ញត្តអំពីទំនាក់ទំនង​គតិយុត្ត ប្រកបដោយសមភាពរវាងបុគ្គលឯកជន ដោយរួមបញ្ចូលទាំងនីតិបុគ្គល។    នីតិបុគ្គល​សាធារណៈ ដែល​នៅ​ក្នុងទំនាក់ទំ​នងនៃការជួញដូរត្រូវចាត់ទុកថាជាបុគ្គលឯកជន។

មាត្រា ៤៣.- អានុភាពនៃការប្រកាសអំពីការបាត់ខ្លួន

ក្នុង​ករណី​ដែល​ការ​បាត់​ខ្លួន​ត្រូវ​បាន​ប្រកាស​តាម​បញ្ញត្តិ​នៃ​កថា​ខណ្ឌទី ១ នៃ​មាត្រា ៤១ (លក្ខខណ្ឌដើម្បីធ្វើការប្រកាសអំពីការបាត់ខ្លួន) នៃក្រមនេះ បន្ទាប់ពីពេលដែលអំឡុងពេលដែល​បានកំណត់នៅក្នុងកថាខណ្ឌទី ១ នោះបានកន្លងផុត និងក្នុងករណីដែលការបាត់ខ្លួនត្រូវបានប្រកាសតាម​បញ្ញត្តិនៃកថាខណ្ឌទី ២ នៃមាត្រាដដែលបន្ទាប់ពីពេលដែលគ្រោះថ្នាក់បានកន្លងផុតទៅអ្នកបាត់ខ្លួនត្រូវបានចាត់ទុកថា បានទទួលមរណភាព។   បញ្ញត្តិ នេះត្រូវយកមកអនុវត្ត ចំពោះតែទំនាក់ទំនងគតិយុត្តជុំវិញលំនៅឋាន ឬទីសំណាក់កន្លងមករហូតដល់ពេលនោះ។