ក្របខណ្ឌគតិយុត្តអចិន្ត្រៃយ៍ សំដៅដល់លក្ខន្តិកៈដោយឡែកសម្រាប់បុគ្គលិករដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ។

ប្រភព៖ ឧបសម្ព័ន្ធ៣ នៃកម្មវិធីជាតិកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ ២០១៥-២០១៨,ទំ.១។