បាតុកម្ម (demonstration) សំដៅ​ដល់ អំពើ​ជាក់​ស្តែង ការ​ធ្វើឱ្យ​ដឹង​ឬឱ្យឃើញ​ប្រាកដ ការលើកគ្នាដើរដង្ហែរជាក្បួន ដើម្បីសម្ដែងសេចក្ដី​​មិន​ពេញ​ចិត្ត​ចំពោះ​អំពើ​អ្វី​មួយ​ ឬ​ទទូច​សុំស្រុះ​​គ្នា​​ឱ្យ​​សម្រេច​​ផល​​ប្រយោជន៍​​អ្វី​​មួយ​​តាម​សេច​ក្តី​​ពេញ​ចិត្ត​របស់​ក្រុម​​ខ្លួន​។

ប្រភព៖ក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរ នៃទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី, សទ្ទានុក្រមវិទ្យាសាស្ត្រនយោ​បាយ និង ការទូត៖ ខ្មែរ-អង់គ្លេស-បារាំង, មិថុនា ២០១៤, ទំ.៣១។