កម្រៃសួយសារឬថ្លៃសួយសារ សំដៅដល់ចំណូលដែលរូបវន្តបុគ្គល ឬនីតិបុគ្គលធ្វើអាជីវកម្ម ឬទាញយក ធនធានធម្មជាតិ ត្រូវបង់ជូនរដ្ឋតាមបរិមាណផលិត ឬទាញយកបាន ក្រៅពីបុព្វលាភនិងមូលនិធិផ្សេងៗ។

ប្រភព៖ សទ្ទានុក្រមភ្ជាប់ជាឧបសម្ព័ន្ធនៃ ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ នស/រកម/០៨០២២/១០ ចុះថ្ងៃទី១៨ សីហា ២០២២។

✍សម្រង់មាត្រា ក្នុងច្បាប់នេះ

មាត្រា១៥ .

ចំណូលពីធនធានធម្មជាតិ ជាចំណូល​ដែលទទួល​បាន​មក​ពីការចាត់​ចែង​លើធន​ធាន​ធម្មជាតិ មានជាអាទិ៍ សម្បទាន​​រ៉ែ ចំណូល​ពី​ប្រេង​កាត សម្បទាន​ដីសេដ្ឋកិច្ច ផលព្រៃឈើ អនុផល​ព្រៃឈើ ផលពីនេសាទ ធន​ធាន​កម្រ និងធនធានធម្មជាតិ​ដទៃទៀត តាមរយៈលិខិតគតិយុត្ត​បង្កើត​ចំណូល​មិនមែន​សារពើពន្ធ ក្នុងទម្រង់​ជាកម្រៃ​សួយសារ ឬការបង់ថ្លៃ​ឈ្នួល ឬបុព្វលាភ ឬភាគ​ចំណែក​របស់រដ្ឋ ឬការបែងចែកផល ដោយអនុ​លោមតាម​ច្បាប់​និង​លិខិតបទដ្ឋាន គតិយុត្តពាក់ព័ន្ធជាធរមាន។

មាត្រា១៦ .

ចំណូល​ពីធនធានធម្មជាតិ ត្រូវបានបែងចែកជាប្រភេទចំណូល មានជាអាទិ៍៖

  • ផលពីព្រៃឈើ មានជាអាទិ៍ ចំណូលពីការលក់ឈើឈរ សួយសារ បុព្វលាភ ផលព្រៃឈើ អនុផលព្រៃឈើ
  • ចំណូលពីប្រេងកាត មានជាអាទិ៍ ចំណូលបានមកពីការធ្វើអាជីវកម្មប្រេងកាតដោយរដ្ឋ ថ្លៃឈ្នួលផ្ទៃក្រឡាប្លុកប្រេងកាត ចំណូលពីសួយសារប្រេងកាត ចំណូលពីចំណែកផលប្រេងកាតរបស់រដ្ឋ ប្រាក់រង្វាន់ ចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងប្រេងកាត
  • ចំណូលពីសម្បទានរ៉ែ មានជាអាទិ៍ ចំណូលបានមកពីថ្លៃឈ្នួលផ្ទៃក្រឡា​សម្រាប់​ដំណាក់កាលស្វែងរុករករ៉ែនិងដំណាក់កាលធ្វើអាជីវកម្មធនធានរ៉ែ ចំណូលទទួលបានពីសួយសារ​ ផលិតផលរ៉ែ ភាគចំណែក របស់រដ្ឋពីការធ្វើអាជីវកម្មធនធានរ៉ែ
  • ចំណូលពីសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច ជាចំណូលបានមកពីកិច្ចសន្យានិងកិច្ចព្រមព្រៀងសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច
  • ផលពីនេសាទ ជាចំណូលបានមកពីការជួលឡូត៍នេសាទ
  • ចំណូលពីធនធានកម្រ មានជាអាទិ៍ ចំណូលបានមកពីហ្វ្រេកង់ស៍វិទ្យុ
  • ចំណូលបានមកពីការប្រើប្រាស់សេវាប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី
  • ចំណូលបានមកពីធនធានធម្មជាតិដទៃទៀត។