វីដេអូ ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ episode 2 មាត្រា ២៤ ដល់មាត្រា ៣៣ [ចុចទស្សនា]

វីដេអូនេះ និយាយអំពី ការទទួលខុសត្រូវព្រហ្មទណ្ឌ (Criminal Responsibility)
មាត្រា ២៤
គោលការណ៍ឯកត្តកម្មនៃការទទួលខុសត្រូវព្រហ្មទណ្ឌ
មាត្រា ២៥
និយមន័យនៃចារី
មាត្រា ២៦
និយមន័យនៃសហចារី
មាត្រា ២៧
និយមន័យនៃការប៉ុនប៉ង
មាត្រា ២៨
និយមន័យនៃអ្នកផ្ដើមគំនិត
មាត្រា ២៩
និយមន័យនៃអ្នកសមគំនិត
មាត្រា ៣០
និយមន័យនៃអ្នករាជការសាធារណ: ពលរដ្ឋទទួលអាណត្តិសាធារណ:ដោយការបោះឆ្នោត
មាត្រា ៣១
ការមិនទទួលខុសត្រូវដោយសារមូលហេតុវិបលាសស្មារតី
មាត្រា ៣២
ការអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ ឬអាជ្ញាធរ
មាត្រា ៣៣
ការការពារស្របច្បាប់