ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម ២០០៧ (បាននិរាករណ៍ដោយច្បាប់ថ្មី ២០២១)

(✍ ចុចទីនេះ អានច្បាប់ថ្មី)