អនុក្រឹត្យលេខ ១៩៤ អនក្រ.បក ស្តីពីការកំណត់លក្ខណសម្បត្តិនិងឋានៈគ្រូនគរបាលជាតិកម្ពុជា