អនុក្រឹត្យលេខ ១៣០ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១ កក្កដា ២០២២ ស្តីពី ការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រសួងយុត្តិធម៌