អនុក្រឹត្យលេខ ០១អនក្រ.បក ស្តីពីការទទួលស្គាល់ ការកែប្រែរចនាសម្ព័ន្ធ នៃវិទ្យាស្ថានឯកទេសនៃកម្ពុជា ទៅជាសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា ២០០៤