ដីប្រើ (dominant land) គឺជាដី ដែលកើតផលប្រយោជន៍ដោយដីបម្រើ។

សម្រង់មាត្រា នៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី

មាត្រា ២៨៥. និយមន័យនៃសេវភាព

១-សេវភាពសំដៅទៅលើសិទ្ធិប្រើប្រាស់ដីរបស់អ្នកដទៃ សម្រាប់ផលប្រយោជន៍​ដី របស់​ខ្លួន ដោយ​យោង​ទៅ​តាម​គោល​បំណង​ដែលបានកំណត់​នៅក្នុង​កិច្ចសន្យា​បង្កើត​។ ប៉ុន្តែ សេវភាពដែលមានខ្លឹមសារផ្ទុយនឹង​​សណ្តាប់​ធ្នាប់​សាធារណៈ​ពុំអាចបង្កើតបានឡើយ ។

២-ដីអ្នកដទៃដែលផ្តល់ផលប្រយោជន៍ហៅថា “ដីបម្រើ” រីឯដីដែលធ្វើឱ្យ​កើនផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនហៅថា “ដីប្រើ”

៣-ម្ចាស់សិទ្ធិជួលអចិន្ត្រៃយ៍នៃដី ឬផលុបភោគីអាចបង្កើតសេវភាពដោយ​យកដីនោះធ្វើជាដីប្រើបាន។

មាត្រា ២៨៨. វិសាលភាពនៃជនដែលអាចទទួលបាននូវសេវភាព

ក្រៅពីកម្មសិទ្ធិករនៃដីប្រើ ភតិកៈនៃដីប្រើដែលត្រូវបានបង្កើតសេវភាព អ្នកជួលអចិន្ត្រៃយ៍នៃដីប្រើដែលត្រូវបានបង្កើតសេវភាព ផលុបភោគីនៃដីប្រើដែលត្រូវបានបង្កើតសេវភាព និងម្ចាស់សិទ្ធិប្រើប្រាស់និងម្ចាស់សិទ្ធិអាស្រ័យនៅដីប្រើ ដែលត្រូវបានបង្កើតសេវភាពក៏អាចទទួលបាននូវសេវភាពផងដែរ។    ប៉ុន្តែ បញ្ញត្តិនេះមិនត្រូវយកមកអនុវត្តឡើយ ចំពោះករណីដែលមានការកំណត់ផ្សេងនៅក្នុងកិច្ចសន្យាបង្កើតសេវភាព ។

មាត្រា ២៨៩. ភាពទៅជាមួយគ្នានៃសេវភាព

១-សេវភាពត្រូវបានធ្វើអនុប្បទានបើកម្មសិទ្ធិលើដីប្រើត្រូវបានធ្វើអនុប្បទាន។  ប៉ុន្តែ បញ្ញត្តិនេះមិនត្រូវយកមកអនុវត្តឡើយ ចំពោះករណីដែលមានការកំណត់ផ្សេងនៅក្នុងកិច្ចសន្យាបង្កើតសេវភាព។

២-សេវភាពពុំអាចត្រូវបានធ្វើអនុប្បទាន ឬក្លាយជាកម្មវត្ថុនៃសិទ្ធិផ្សេងដោយបំបែកពីកម្មសិទ្ធិលើដីប្រើបានឡើយ។