អនុក្រឹត្យស្ដីពីការគ្រប់គ្រង និងការប្រើប្រាស់មន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា លេខ ២៦ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦។