តតិយជន (Third party) សំដៅដល់​ជនទីបី ឬជន​ដែល​មិន​មែន​ជាភាគីនៅ​ក្នុង​ទំនាក់​ទំនងគតិយុត្ត។ ជនដែល មិនមែន​ជាភាគី​ក្នុង​រឿង​ក្តី។

(សទ្ទានុក្រមពាក្យច្បាប់​ ខ្មែរ អង់គ្លេស បារាំង ផ្នែករដ្ឋប្បវេណី និងនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី រៀបចំដោយគណៈកម្មការបណ្ឌិត្យសភាទទួលបន្ទក​អនុម័តពាក្យច្បាប់​ របស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តីបោះពុម្ពលើកទី១ ឆ្នាំ ២០០៧​។)

សម្រង់មាត្រានៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី

មាត្រា ៥៩. ការកម្រិតនូវសិទ្ធិតំណាង​

ការ​កម្រិត​ដែល​បាន​ធ្វើ​លើ​សិទ្ធិ​តំណាង​របស់​អភិបាល ឬអ្នក​តំណាង​នីតិបុគ្គល ផ្សេងទៀតពុំអាចតតាំង​ចំពោះតតិយជន​សុចរិតបានឡើយ។

មាត្រា ១៣៤.ល័ក្ខខ័ណ្ឌតតាំងនៃការបង្កើត ការផ្ទេរ និងការកែប្រែនូវសិទ្ធិប្រត្យក្ស

១-ការបង្កើត ការផ្ទេរ និងការកែប្រែនូវសិទ្ធិប្រត្យក្សលើអចលនវត្ថុ ក្រៅពីសិទ្ធិកាន់កាប់ សិទ្ធិឃាត់ទុក សិទ្ធិប្រើប្រាស់ និងសិទ្ធិអាស្រ័យនៅមិនអាចតតាំងនឹងតតិយជនបានឡើយបើពុំបានចុះបញ្ជីសិទ្ធិនោះ តាមបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ ឬបទដ្ឋានគតិយុត្តផ្សេង ដែលទាក់ទងនឹងការចុះបញ្ជី។

២-អនុប្បទាននូវសិទ្ធិប្រត្យក្សលើចលនវត្ថុទៅបុគ្គលណាមួយមិនអាចតតាំងនឹងតតិយជនបានឡើយ បើពុំបានផ្ទេរការកាន់កាប់ចលនវត្ថុទៅបុគ្គល​នោះទេ។