តារាងតុល្យការ (balance sheet) សំដៅដល់តារាង ដែលឆ្លុះ​បញ្ចាំងអំពី​ស្ថាន​ភាព​បច្ចុប្បន្ន​នៃទ្រព្យ​សម្បត្តិ (ទ្រព្យអកម្ម និងទ្រព្យសកម្ម) របស់​នីតិបុគ្គល។

(សទ្ទានុក្រមពាក្យច្បាប់​ ខ្មែរ អង់គ្លេស បារាំង ផ្នែករដ្ឋប្បវេណី និងនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី រៀបចំដោយគណៈកម្មការបណ្ឌិត្យសភាទទួលបន្ទក​អនុម័តពាក្យច្បាប់​ របស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តីបោះពុម្ពលើកទី១ ឆ្នាំ ២០០៧​។)

សម្រង់មាត្រានៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី

មាត្រា ៧២. ករណីយកិច្ចធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្រាវជ្រាវទ្រព្យសម្បត្តិនីតិបុគ្គល

១-ក្រោយពេលឡើងកាន់តំណែង អ្នកជម្រះបញ្ជី​ត្រូវ​ស្រាវ​ជ្រាវ​ស្ថាន​ភាពបច្ចុប្បន្ននៃ​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​របស់​នីតិបុគ្គល​ធ្វើបញ្ជី​សារពើភ័ណ្ណ និង​តា​រាងតុល្យការ និងដាក់ជូនតុលាការ ដោយគ្មានការយឺតយ៉ាវ។

២-ចំពោះនីតិបុគ្គលសាជីវកម្មទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត ឯកសារដែលបានកំណត់នៅ​ក្នុងកថា​ខណ្ឌទី ១ ខាងលើនេះ ត្រូវទទួល​ការ​យល់​ព្រម​ពីមហាសន្និបាត​សមាជិក មុននឹងដាក់ទៅតុលាការ។

៣-ចំពោះនីតិបុគ្គលសាជីវកម្មទទួលខុសត្រូវគ្មានកម្រិត ឯកសារ​ដែលបាន​កំណត់​នៅ​កថាខណ្ឌទី ១ ខាងលើនេះ ត្រូវទទួលការយល់ព្រមពីសមាជិក​ទាំងអស់មុន​នឹងដាក់ទៅតុលាការ។

៤-ចំពោះនីតិបុគ្គលមូលនិធិ ឯកសារដែលបានកំណត់នៅកថាខណ្ឌទី ១ ខាងលើនេះត្រូវទទួលការយល់ព្រម​ពីក្រសួង ឬស្ថាប័នដែលមានសមត្ថកិច្ច​ត្រួត​ពិនិត្យ​ មុន នឹងដាក់ទៅតុលាការ។

មាត្រា ៩៨. ការធ្វើ និងការយល់ព្រមលើឯកសារគណនា ជាអាទិ៍

១-រាល់ឆ្នាំអនុវត្តកិច្ចការ អភិបាលត្រូវធ្វើឯកសារ​ដែល​បាន​កំណត់​ដូចខាង​ក្រោមនេះ​និង​ឯក​សារលំអិត​ភ្ជាប់​ជាមួយ ដែលសរសេរអំពីហេតុសំខាន់​ដើម្បីពន្យល់បន្ថែមទៅលើការសរសេរនៅក្នុងឯកសារនោះ :

  • ក-តារាងតុល្យការ
  • ខ-របាយការណ៍ចំណេញខាត។
  • គ-របាយការណ៍អំពីកិច្ចការ។
  • ឃ-សេចក្តីព្រាងនៃសេចក្តីសម្រេចអំពីការចាត់ចែងប្រាក់ ដែលនៅសល់ឬដំណោះស្រាយចំពោះការខាតបង់។

២-អភិបាលត្រូវដាក់ជូនមហាសន្និបាតសាមញ្ញនូវឯកសារ      ដែលបានកំណត់​នៅក្នុងចំណុចនីមួយៗនៃកថាខណ្ឌទី ១ ខាងលើនេះ  ហើយចំពោះ​ឯក​សារដែល​បានកំណត់ នៅក្នុងចំណុច គឺត្រូវរាយការណ៍​អំពីខ្លឹមសារ​នោះ  រីឯឯកសារដែលបានកំណត់នៅក្នុង ចំណុច ក ចំណុច ខ និង ចំណុច ឃ ត្រូវទទួលការយល់ព្រមពីមហាសន្និបាត។