សក្តិសិទ្ធិភាព សំដៅដល់ការប្រព្រឹត្តទៅ ឬការបំពេញការងារដែលសន្សំសំចៃចំណាយពេលតិច។ ការប្រព្រឹត្តទៅ ឬការបំពេញការងារដែលខិតខំប្រឹងប្រែងតិចតួច តែទទួលបានលទ្ធផលគាប់ប្រសើរ។

ប្រភព៖ សទ្ទានុក្រមភ្ជាប់ជាឧបសម្ព័ន្ធនៃ ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ នស/រកម/០៨០២២/១០ ចុះថ្ងៃទី១៨ សីហា ២០២២។