អង្គភាពស្វ័យភាពហិរញ្ញវត្ថុ សំដៅដល់អង្គភាពស្វ័យភាពហិរញ្ញវតនៃនីតិបុគ្គលសាធារណៈ ដែលធ្វើអាជីវកម្ម សេវាកម្ម មានលក្ខណៈពាណិជ្ជកម្ម និងមិនស្ថិតក្រោមទម្រង់នៃសហគ្រាសសាធារណៈ ឬគ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាល ដោយសារទំហំអាជីវកម្ម សេវាកម្ម ឬកម្រិតដើមទុន ឬលក្ខណៈពិសេសនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួន។

ប្រភព៖ សទ្ទានុក្រមភ្ជាប់ជាឧបសម្ព័ន្ធនៃ ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ នស/រកម/០៨០២២/១០ ចុះថ្ងៃទី១៨ សីហា ២០២២។