អសាធនភាព សំដៅដល់ភាពមិនអាចសងបំណុលទាំងអស់បាន តាមឥណប្រតិទានឥណប្រតិទាន សំដៅដល់កាលបរិច្ឆេទតម្រូវឱ្យបង់ប្រាក់។

ប្រភព៖ សទ្ទានុក្រមភ្ជាប់ជាឧបសម្ព័ន្ធនៃ ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ នស/រកម/០៨០២២/១០ ចុះថ្ងៃទី១៨ សីហា ២០២២។