អ្នក​ទទួល​សិទ្ធិ​បន្ត​ពី​បុគ្គល​ឯកជន​ទទួល​បាន​សិទ្ធិ​ពីរដ្ឋ​ក្នុង​ការ​ប្រមូល​ចំណូល​មិនមែន​សារពើ​ពន្ធ សំដៅដល់ បុគ្គលដែលទទួលបន្តនូវសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចមួយផ្នែកឬទាំងស្រុងពីបុគ្គលឯកជនទទួលបានសិទ្ធិពីរដ្ឋក្នុងការប្រមូល​ចំណូលមិន​មែន​សារពើពន្ធ​ដោយ​ពុំបាន​បំពេញ​នីតិវិធី​ជាធរ​មាន​ដូចបាន​កំណត់​ក្នុង​ច្បាប់ លិខិត​បទដ្ឋានគតិយុត្ត និង/ ឬ លិខិតគតិយុត្តិបង្កើតចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ។

ប្រភព៖ សទ្ទានុក្រមភ្ជាប់ជាឧបសម្ព័ន្ធនៃ ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ នស/រកម/០៨០២២/១០ ចុះថ្ងៃទី១៨ សីហា ២០២២។