ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ episode6 មាត្រា ៧២ ដល់ មាត្រា ៨៥ ការងារសហគមន៍ ការស្ដីបន្ទោស ក្រុមមានការចាត់តាំង និងការមិនរាងចាល

មាត្រា ៧២ និយមន័យនៃការងារសហគមន៍ មាត្រា ៧៣ អ្នកមិនទទួលប្រយោជន៍នៃការងារសហគមន៍ មាត្រា ៧៤ របបគតិយុត្តនៃការងារសហគមន៍ មាត្រា ៧៥ គោលការណ៍ជួសជុលការខូចខាតដល់អ្នកដទៃ មាត្រា ៧៦ របបគតិយុត្តនៃស្ដីបន្ទោស មាត្រា ៧៧ ក្រុមមានការចាត់តាំង មាត្រា ៧៨ ការគិតទុកជាមុន មាត្រា ៧៩ ការកាប់គាស់ទម្លុះទម្លាយ មាត្រា ៨០ ការផ្លោះរបបចូល មាត្រា ៨១ អាវុធ និងវត្ថុដែលត្រូវបានចាត់ទុកដូចអាវុធ មាត្រា ៨២ ការពួនស្ទាក់ មាត្រា ៨៣ អានុភាពនៃការមិនរាងចាល មាត្រា ៨៤ លក្ខខណ្ឌនៃការមិនរាងចាល មាត្រា ៨៥ ការមិនរាងចាលក្នុងបទឧក្រិដ្ឋ