ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ episode 7 មាត្រា ៨៦ ដល់ ៩៩ ការមិនរាងចាល និងរបបនៃការប្រកាសទោស

មាត្រា ៨៦ ការមិនរាងចាលក្នុងបទមជ្ឈិមបន្ទាប់ពីការផ្ដន្ទាទោសបទឧក្រិដ្ឋ មាត្រា ៨៧​ ការមិនរាងចាលក្នុងបទឧក្រិដ្ឋបន្ទាប់ពីការផ្ដន្ទាទោសបទមជ្ឈិម មាត្រា ៨៨ ការមិនរាងចាលក្នុងបទបមជ្ឈិមបន្ទាប់ពីការផ្ដន្ទាទោសបទមជ្ឈិម មាត្រា ៨៩ ការប្រដូចបទល្មើស ដើម្បីបង្កើតឲ្យមានការមិនរាងចាល មាត្រា ៩០ ការមិនរាងចាល និងកិច្ចនៃការចោទប្រកាន់ មាត្រា ៩១ ការមិនរាងចាល និងសេចក្ដីសម្រេចស្ថាពរ មាត្រា​ ៩២ បទប្បញ្ញត្តិដោយឡែក មាត្រា ៩៣ និយមន័យនៃស្ថានសម្រាលទោស មាត្រា ៩៤ អានុភាពនៃស្ថានសម្រាលទោស មាត្រា ៩៥ ទោសដាក់ពន្ធនាគារមួយជីវិត និងស្ថានសម្រាលទោស មាត្រា ៩៦ គោលការណ៍ឯកត្តកម្មនៃទោស មាត្រា ៩៧ ការប្រកាសមូលទោស មាត្រា ៩៨ ការប្រកាសទោសជំនួស មាត្រា ៩៩ ការប្រកាសទោសបន្ថែម លើមូលទោស