ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ episode 9 មាត្រា ១១៧ ដល់មាត្រា ១៣០ ការព្យួរទោសសាកល្បង និងការផ្អាកការប្រកាសទោស

ប្រកាសទោស និងរបបពាក់កណ្ដាលសេរីភាព មាត្រា ១១៧ និយមន័យ និងលក្ខខណ្ឌនៃការព្យួរទោសសាកល្បង មាត្រា ១១៨ រយៈពេលនៃការសាកល្បង មាត្រា ១១៩ វិធានការត្រួតពិនិត្យ មាត្រា ១២០ កាតព្វកិច្ចដោយឡែកដែលអាចដាក់ទៅលើទណ្ឌិត មាត្រា ១២១ ការកែប្រែកាតព្វកិច្ចដោយឡែកដោយុត្តាធិការ មាត្រា ១២២ ការដកហូតការព្យួរទោសសាកល្បង មាត្រា ១២៣ ការផ្ដន្ទាទោសដែលត្រូវចាត់ទុកជាអសារបង់ មាត្រា ១២៤ លក្ខខណ្ឌនៃការផ្អាកការប្រកាសទោស មាត្រា ១២៥ សេចក្ដីសម្រេចនៃការផ្អាកការប្រកាសទោស មាត្រា ១២៦ សវនាការពិនិត្យរឿងដែលបង្អង់ មាត្រា ១២៧ លក្ខខណ្ឌនៃរបបពាក់កណ្ដាលសេរីភាព មាត្រា ១២៨ បែបបទនៃរបបពាក់កណ្ដាលសេរីភាព មាត្រា ១២៩ ការគិតបញ្ចូលរយៈពេលនៃពាក់កណ្ដាលសេរីភាព ទៅក្នុងទោស មាត្រា ១៣០ ការរៀបចំ និងការលុបចោលនៃរបបពាក់កណ្ដាលសេរីភាព