ក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ episode 3 មាត្រា ២៧ ដល់មាត្រា ៣៥ អង្គការអយ្យការ

វីដេអូនេះ និយាយអំពី តួនាទីរបស់អង្គការអយ្យការ ចៅក្រមអយ្យការ ឋានានុក្រមនៃអង្គការអយ្យការ បណ្ដឹងដោយផ្ទាល់មាត់ ការតំណាងនៃអង្គការអយ្យការអមតុលាការកំពូល តួនាទីរបស់អគ្គព្រះរាជអាជ្ញាអមតុលាការកំពូល ការតំណាងនៃអង្គការអយ្យការអមសាលាឧទ្ធរណ៍ តួនាទីរបស់អគ្គព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាឧទ្ធរណ៍ អំណាចរបស់អគ្គព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាឧទ្ធរណ៍